Article

ความรู้ dw

หุ้นอ้างอิงขึ้น XD แล้ว DW เป็นอย่างไร?
July 31, 2018


          อีก 1 คำถามยอดฮิตเวลาที่หุ้นอ้างอิงประกาศขึ้น XD แล้ว DW ล่ะ? เกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ เริ่มด้วยคอนเซปท์ง่ายๆของหุ้นเวลาที่ประกาศ XD กันก่อนนะครับ สมมติหุ้น ABC ราคาปิดก่อนประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD เท่ากับ 100 บาท โดยประกาศจ่ายเงินปันผล 5 บาท ดังนั้นในทางทฤษฎีวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้น ABC ควรลดลงจาก 100 บาท เหลือ 95 บาท (ลดลง 5 %)

          ส่วน DW นั้นจะมีความแตกต่างจากหุ้นอ้างอิง นั่นคือ DW จะเรียกว่าการปรับสิทธิ์ โดยกลไกลในการปรับนั้นจะไปปรับที่ราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิให้ลดลงตาม % ของราคาหุ้นแม่ที่ควรจะลดลงจากการจ่ายเงินปันผลแทน ซึ่งจะส่งผลให้ไม่กระทบกับราคา DW หรือหากกระทบก็น้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ราคาใช้สิทธิของ ABC24C1812A อยู่ที่ 50.0 บาท จะถูกปรับลงเหลือ 47.5 บาท (ลดลง 5%) เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบของทั้งผู้ถือและผู้ออก DW จากการจ่ายปันผลในครั้งนี้ ดังนั้นถึงแม้จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลของหุ้นอ้างอิง และราคาหุ้นอ้างอิงปรับลดลงหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเสนอซื้อ-ขายของ DW ทั้ง Call DW และ Put DW

          แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งราคาหุ้นอ้างอิงก็ไม่ได้ปรับลดลงตามจำนวนเงินปันผล อาจลดลงมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ซึ่งก็จะทำให้ราคา Call DW และ Put DW เปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนตามปกติเนื่องจากความผันผวนของราคาหุ้นอ้างอิง ไม่ใช่ผลกระทบของการจ่ายเงินปันผล