ค้นหา / เปรียบเทียบ DWDW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (THB/DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1807A
Call
12.78
-7.23%
-0.0007
0.01
0.12
62.69%
-50.81% OTM
31.01%
31-Jul-2018
AAV24C1809A
Call
11.51
-2.23%
-0.0007
0.03
0.33
39.01%
-36.42% OTM
31.01%
28-Sep-2018
ADVA24C1810A
Call
8.21
-0.91%
-0.0036
0.39
0.84
37.01%
-19.64% OTM
27.16%
31-Oct-2018
AMAT24C1807A
Call
9.09
-7.23%
-0.0007
0.01
0.04
89.80%
-80.30% OTM
37.42%
31-Jul-2018
AMAT24C1811A
Call
4.27
-0.64%
-0.0026
0.41
0.86
65.24%
-33.19% OTM
37.42%
30-Nov-2018
ANAN24C1807A
Call
12.43
-6.81%
-0.0007
0.01
0.05
62.78%
-48.15% OTM
50.85%
31-Jul-2018
ANAN24C1811A
Call
4.26
-0.31%
-0.0024
0.79
1.40
48.79%
0.41% ITM
50.85%
30-Nov-2018
AOT24C1807A
Call
18.61
-8.74%
-0.0009
0.01
0.07
46.22%
-41.51% OTM
16.33%
31-Jul-2018
AOT24C1811A
Call
8.76
-1.17%
-0.0022
0.19
0.64
37.88%
-39.62% OTM
16.33%
30-Nov-2018
AP24C1901A
Call
5.55
-0.56%
-0.0015
0.26
0.84
44.15%
-33.84% OTM
36.87%
31-Jan-2019
BA24C1810A
Call
6.39
-0.47%
-0.0017
0.37
1.70
36.97%
-3.60% OTM
27.45%
31-Oct-2018
BA24C1901A
Call
6.42
-0.65%
-0.0009
0.14
0.65
39.95%
-36.69% OTM
27.45%
31-Jan-2019
BANP24C1808A
Call
13.64
-3.98%
-0.0008
0.02
0.14
43.33%
-43.54% OTM
32.66%
31-Aug-2018
BANP24C1812A
Call
6.22
-0.87%
-0.0021
0.24
0.74
48.19%
-43.27% OTM
32.66%
14-Dec-2018
BBL24C1809A
Call
11.92
-1.82%
-0.0013
0.07
0.21
34.34%
-25.56% OTM
22.70%
28-Sep-2018
BBL24C1812A
Call
6.42
-0.42%
-0.0027
0.64
1.06
33.87%
-7.46% OTM
22.70%
14-Dec-2018
BCH24C1811A
Call
7.97
-1.15%
-0.0011
0.10
0.51
41.64%
-43.42% OTM
33.86%
30-Nov-2018
BCP24C1808A
Call
11.62
-4.48%
-0.0004
0.01
0.09
54.12%
-63.79% OTM
19.45%
31-Aug-2018
BCP24C1811A
Call
8.49
-1.20%
-0.0011
0.09
0.58
39.66%
-43.00% OTM
19.45%
30-Nov-2018
BCPG24C1807A
Call
8.54
-7.63%
-0.0008
0.01
0.05
98.46%
-96.01% OTM
28.38%
31-Jul-2018
BCPG24C1810A
Call
5.02
-0.90%
-0.0023
0.25
0.71
63.78%
-36.18% OTM
28.38%
31-Oct-2018
BDMS24C1811A
Call
7.28
-0.88%
-0.0026
0.29
0.87
40.94%
-31.07% OTM
40.27%
30-Nov-2018
BDMS24C1812A
Call
7.70
-1.03%
-0.0008
0.08
0.25
40.85%
-43.00% OTM
40.27%
14-Dec-2018
BEAU24C1807A
Call
10.85
-8.46%
-0.0008
0.01
0.07
79.98%
-80.05% OTM
67.58%
31-Jul-2018
BEAU24C1902A
Call
3.40
-0.42%
-0.0017
0.41
0.90
68.96%
-48.13% OTM
67.58%
28-Feb-2019
BEC24C1809A
Call
8.96
-2.95%
-0.0003
0.01
0.05
57.99%
-78.79% OTM
70.78%
28-Sep-2018
BEC24C1812A
Call
4.74
-0.72%
-0.0014
0.19
0.55
60.45%
-44.00% OTM
70.78%
14-Dec-2018
BEM24C1809A
Call
7.86
-1.15%
-0.0016
0.14
0.75
43.99%
-18.91% OTM
26.50%
28-Sep-2018
BH24C1809A
Call
10.87
-1.83%
-0.0024
0.13
0.39
37.98%
-28.87% OTM
22.95%
28-Sep-2018
BH24C1811A
Call
8.70
-1.44%
-0.0009
0.06
0.14
42.01%
-56.14% OTM
22.95%
30-Nov-2018
BIG24C1808A
Call
9.68
-4.51%
-0.0005
0.01
0.09
65.92%
-83.14% OTM
41.75%
31-Aug-2018
BIG24C1812A
Call
4.36
-0.65%
-0.0014
0.21
0.83
63.54%
-39.55% OTM
41.75%
14-Dec-2018
BJC24C1808A
Call
11.80
-2.86%
-0.0014
0.05
0.28
43.47%
-31.85% OTM
32.50%
31-Aug-2018
BPP24C1809A
Call
8.23
-1.71%
-0.0024
0.14
0.49
49.77%
-36.66% OTM
26.54%
28-Sep-2018
BTS24C1808A
Call
12.69
-1.99%
-0.0022
0.11
0.76
34.28%
-16.36% OTM
20.36%
31-Aug-2018
CBG24C1807A
Call
10.18
-9.34%
-0.0009
0.01
0.05
89.62%
-102.75% OTM
46.18%
31-Jul-2018
CBG24C1809A
Call
6.40
-1.65%
-0.0025
0.15
0.44
64.44%
-47.73% OTM
46.18%
28-Sep-2018
CBG24C1811A
Call
4.79
-0.66%
-0.0032
0.48
1.05
57.98%
-30.71% OTM
46.18%
30-Nov-2018
CENT24C1807A
Call
14.16
-7.96%
-0.0008
0.01
0.08
58.84%
-51.27% OTM
44.01%
31-Jul-2018
CENT24C1810A
Call
7.36
-1.38%
-0.0015
0.11
0.45
50.00%
-46.99% OTM
44.01%
31-Oct-2018
CHG24C1808A
Call
10.85
-3.28%
-0.0007
0.02
0.20
50.50%
-43.56% OTM
45.52%
31-Aug-2018
CHG24C1811A
Call
5.56
-0.78%
-0.0012
0.15
0.77
52.33%
-34.72% OTM
45.52%
30-Nov-2018
CK24C1808A
Call
8.09
-1.53%
-0.0035
0.23
1.84
49.63%
-17.12% OTM
26.23%
31-Aug-2018
CK24C1901A
Call
5.53
-0.51%
-0.0007
0.14
0.77
42.66%
-28.32% OTM
26.23%
31-Jan-2019
CKP24C1811A
Call
5.24
-0.54%
-0.0025
0.47
1.20
47.93%
-16.63% OTM
25.46%
30-Nov-2018
CPAL24C1808A
Call
16.15
-3.03%
-0.0021
0.07
0.37
31.99%
-23.76% OTM
18.77%
31-Aug-2018
CPAL24C1811A
Call
9.87
-1.20%
-0.0014
0.12
0.39
33.69%
-35.46% OTM
18.77%
30-Nov-2018
CPF24C1809A
Call
9.61
-1.25%
-0.0022
0.18
0.72
36.59%
-17.30% OTM
31.46%
28-Sep-2018
CPN24C1901A
Call
6.79
-0.75%
-0.0018
0.24
0.58
39.99%
-43.93% OTM
24.02%
31-Jan-2019
DTAC24C1809A
Call
6.54
-1.45%
-0.0022
0.15
0.57
59.47%
-36.81% OTM
52.43%
28-Sep-2018
EA24C1807A
Call
7.32
-9.17%
-0.0009
0.01
0.05
126.33%
-167.84% OTM
47.49%
31-Jul-2018
EA24C1809A
Call
3.75
-1.68%
-0.0044
0.26
0.71
119.48%
-111.59% OTM
47.49%
28-Sep-2018
EGCO24C1808A
Call
10.68
-1.93%
-0.0023
0.12
0.57
40.61%
-18.89% OTM
25.95%
31-Aug-2018
EPG24C1807A
Call
7.86
-7.41%
-0.0007
0.01
0.05
106.12%
-103.39% OTM
44.76%
31-Jul-2018
EPG24C1808A
Call
11.23
-3.85%
-0.0008
0.02
0.15
52.35%
-53.06% OTM
44.76%
31-Aug-2018
EPG24C1810A
Call
4.87
-0.63%
-0.0022
0.35
1.16
56.99%
-16.73% OTM
44.76%
31-Oct-2018
ESSO24C1812A
Call
5.23
-0.87%
-0.0011
0.13
0.54
58.49%
-54.76% OTM
57.76%
14-Dec-2018
GFPT24C1812A
Call
4.36
-0.53%
-0.0014
0.27
0.99
58.56%
-25.63% OTM
39.03%
14-Dec-2018
GGC24C1812A
Call
5.93
-0.82%
-0.0012
0.15
0.69
49.47%
-41.17% OTM
49.26%
14-Dec-2018
GLOB24C1810A
Call
6.27
-0.99%
-0.0021
0.21
0.80
51.70%
-32.36% OTM
36.76%
31-Oct-2018
GPSC24C1807A
Call
10.87
-2.65%
-0.0056
0.21
0.81
47.97%
-12.28% OTM
28.78%
31-Jul-2018
GPSC24C1808A
Call
10.21
-3.30%
-0.0020
0.06
0.22
54.02%
-47.46% OTM
28.78%
31-Aug-2018
GPSC24C1812A
Call
5.28
-0.57%
-0.0027
0.48
0.90
48.24%
-22.97% OTM
28.78%
14-Dec-2018
GUNK24C1807A
Call
10.39
-8.09%
-0.0008
0.01
0.07
82.06%
-79.40% OTM
31.76%
31-Jul-2018
GUNK24C1812A
Call
4.82
-0.59%
-0.0015
0.25
0.85
54.52%
-28.52% OTM
31.76%
14-Dec-2018
HANA24C1808A
Call
11.71
-4.38%
-0.0004
0.01
0.09
53.11%
-60.99% OTM
32.18%
31-Aug-2018
HANA24C1810A
Call
6.85
-1.25%
-0.0014
0.11
0.57
51.83%
-43.79% OTM
32.18%
31-Oct-2018
HMPR24C1808A
Call
9.17
-1.51%
-0.0017
0.11
0.72
43.09%
-14.35% OTM
34.39%
31-Aug-2018
INTU24C1807A
Call
17.70
-8.28%
-0.0008
0.01
0.08
47.49%
-40.97% OTM
18.86%
31-Jul-2018
INTU24C1901A
Call
7.36
-0.68%
-0.0016
0.24
0.83
35.10%
-33.67% OTM
18.86%
31-Jan-2019
IRPC24C1808A
Call
10.24
-1.75%
-0.0040
0.23
1.96
40.74%
-16.72% OTM
30.41%
31-Aug-2018
IRPC24C1809A
Call
11.61
-2.48%
-0.0005
0.02
0.19
40.63%
-42.57% OTM
30.41%
28-Sep-2018
IRPC24C1812A
Call
6.93
-0.77%
-0.0009
0.12
0.69
40.50%
-30.00% OTM
30.41%
14-Dec-2018
ITD24C1807A
Call
11.23
-8.23%
-0.0008
0.01
0.07
76.19%
-73.20% OTM
35.44%
31-Jul-2018
ITD24C1810A
Call
8.98
-1.39%
-0.0011
0.08
0.47
40.48%
-36.93% OTM
35.44%
31-Oct-2018
IVL24C1808A
Call
9.90
-2.01%
-0.0024
0.12
0.54
44.81%
-22.20% OTM
38.60%
31-Aug-2018
IVL24C1812A
Call
6.78
-0.92%
-0.0019
0.21
0.65
44.84%
-42.47% OTM
38.60%
14-Dec-2018
KBAN24C1902A
Call
5.32
-0.46%
-0.0031
0.68
0.93
41.91%
-29.67% OTM
27.66%
28-Feb-2019
KCE24C1808A
Call
10.58
-2.45%
-0.0025
0.10
0.75
45.62%
-28.62% OTM
57.83%
31-Aug-2018
KKP24C1807A
Call
18.84
-8.43%
-0.0008
0.01
0.07
44.86%
-38.88% OTM
17.41%
31-Jul-2018
KKP24C1812A
Call
8.03
-0.98%
-0.0024
0.25
0.76
38.17%
-37.50% OTM
17.41%
14-Dec-2018
KTB24C1808A
Call
14.79
-3.69%
-0.0007
0.02
0.17
38.40%
-35.22% OTM
26.97%
31-Aug-2018
KTB24C1811A
Call
8.89
-1.07%
-0.0017
0.16
0.82
35.83%
-33.53% OTM
26.97%
30-Nov-2018
KTC24C1808A
Call
4.36
-0.41%
-0.0058
1.40
1.85
60.02%
10.07% ITM
52.19%
31-Aug-2018
KTC24C1810A
Call
3.32
-1.26%
-0.0072
0.57
0.57
119.70%
-138.00% OTM
52.19%
31-Oct-2018
LH24C1809A
Call
9.72
-1.38%
-0.0010
0.07
0.62
37.77%
-20.53% OTM
26.10%
28-Sep-2018
LPN24C1808A
Call
11.18
-4.16%
-0.0004
0.01
0.11
54.50%
-60.08% OTM
25.48%
31-Aug-2018
LPN24C1812A
Call
5.32
-0.58%
-0.0025
0.43
2.22
48.22%
-23.69% OTM
25.48%
14-Dec-2018
MAJO24C1809A
Call
11.29
-1.97%
-0.0006
0.03
0.32
37.69%
-30.88% OTM
24.36%
28-Sep-2018
MC24C1807A
Call
11.79
-7.19%
-0.0007
0.01
0.10
68.04%
-55.91% OTM
40.49%
31-Jul-2018
MEGA24C1812A
Call
4.88
-0.66%
-0.0018
0.27
0.83
56.41%
-35.72% OTM
29.16%
14-Dec-2018
MINT24C1807A
Call
11.80
-8.53%
-0.0009
0.01
0.09
73.50%
-72.25% OTM
44.20%
31-Jul-2018
MINT24C1812A
Call
8.62
-1.31%
-0.0007
0.05
0.32
40.38%
-55.43% OTM
44.20%
14-Dec-2018
MONO24C1807A
Call
7.57
-9.39%
-0.0009
0.01
0.06
123.22%
-165.55% OTM
71.43%
31-Jul-2018
MONO24C1812A
Call
7.28
-1.72%
-0.0003
0.02
0.12
55.02%
-110.92% OTM
71.43%
14-Dec-2018
MONO24C1812B
Call
4.00
-0.65%
-0.0014
0.22
0.74
70.49%
-45.38% OTM
71.43%
14-Dec-2018
MTC24C1808A
Call
11.37
-4.72%
-0.0005
0.01
0.09
56.75%
-71.20% OTM
51.46%
31-Aug-2018
MTC24C1810A
Call
6.61
-1.17%
-0.0016
0.14
0.70
52.46%
-41.08% OTM
51.46%
31-Oct-2018
MTC24C1812A
Call
4.44
-0.49%
-0.0014
0.29
0.97
55.32%
-20.00% OTM
51.46%
14-Dec-2018
ORI24C1810A
Call
4.43
-0.78%
-0.0027
0.35
0.86
69.57%
-32.15% OTM
31.23%
31-Oct-2018
PSL24C1807A
Call
8.49
-2.34%
-0.0023
0.10
0.75
59.36%
-12.63% OTM
44.62%
31-Jul-2018
PTG24C1809A
Call
7.02
-1.43%
-0.0019
0.13
0.55
54.75%
-32.95% OTM
38.87%
28-Sep-2018
PTT24C1809A
Call
11.15
-2.39%
-0.0014
0.06
0.35
41.68%
-42.28% OTM
35.31%
28-Sep-2018
PTTE24C1807A
Call
13.26
-3.35%
-0.0050
0.15
0.79
42.88%
-14.93% OTM
49.81%
31-Jul-2018
PTTE24C1811A
Call
7.31
-1.15%
-0.0021
0.18
0.52
45.74%
-48.61% OTM
49.81%
30-Nov-2018
PTTG24C1808A
Call
16.82
-5.43%
-0.0005
0.01
0.05
40.15%
-52.06% OTM
36.58%
31-Aug-2018
PTTG24C1812A
Call
7.19
-1.03%
-0.0030
0.29
0.65
44.20%
-47.66% OTM
36.58%
14-Dec-2018
QH24C1812A
Call
7.85
-0.99%
-0.0014
0.14
0.71
39.41%
-39.61% OTM
33.01%
14-Dec-2018
ROBI24C1901A
Call
5.80
-0.65%
-0.0018
0.27
0.65
45.04%
-43.06% OTM
27.34%
31-Jan-2019
SAWA24C1808A
Call
8.32
-4.90%
-0.0005
0.01
0.07
80.55%
-119.28% OTM
99.24%
31-Aug-2018
SAWA24C1812A
Call
5.19
-1.27%
-0.0020
0.16
0.65
69.79%
-111.34% OTM
99.24%
14-Dec-2018
SCB24C1902A
Call
5.55
-0.48%
-0.0020
0.41
0.87
40.97%
-31.49% OTM
30.46%
28-Feb-2019
SCC24C1812A
Call
11.82
-1.56%
-0.0008
0.05
0.29
31.11%
-47.67% OTM
21.75%
14-Dec-2018
SGP24C1808A
Call
8.37
-4.36%
-0.0004
0.01
0.05
75.82%
-97.28% OTM
73.53%
31-Aug-2018
SGP24C1811A
Call
6.04
-1.37%
-0.0008
0.06
0.20
61.26%
-86.89% OTM
73.53%
30-Nov-2018
SIRI24C1809A
Call
8.50
-1.97%
-0.0014
0.07
0.36
51.12%
-44.17% OTM
28.44%
28-Sep-2018
SPAL24C1808A
Call
11.55
-3.24%
-0.0013
0.04
0.19
47.01%
-39.50% OTM
19.51%
31-Aug-2018
SPAL24C1812A
Call
6.89
-0.74%
-0.0021
0.29
0.83
39.91%
-27.63% OTM
19.51%
14-Dec-2018
SPRC24C1808A
Call
12.75
-4.67%
-0.0005
0.01
0.10
50.03%
-59.99% OTM
31.15%
31-Aug-2018
STA24C1808A
Call
9.76
-2.56%
-0.0010
0.04
0.35
50.67%
-33.89% OTM
43.44%
31-Aug-2018
STEC24C1808A
Call
8.10
-1.56%
-0.0030
0.19
0.72
49.95%
-17.77% OTM
45.95%
31-Aug-2018
TASC24C1810A
Call
8.04
-1.71%
-0.0009
0.05
0.26
50.06%
-59.74% OTM
25.89%
31-Oct-2018
TCAP24C1807A
Call
18.30
-7.66%
-0.0008
0.01
0.09
44.26%
-35.31% OTM
20.17%
31-Jul-2018
TCAP24C1903A
Call
5.62
-0.48%
-0.0013
0.28
0.81
39.94%
-38.01% OTM
20.17%
29-Mar-2019
THAI24C1808A
Call
9.10
-2.76%
-0.0014
0.05
0.32
56.45%
-41.74% OTM
46.14%
31-Aug-2018
THCO24C1807A
Call
10.76
-7.11%
-0.0007
0.01
0.06
74.58%
-62.10% OTM
22.53%
31-Jul-2018
THCO24C1810A
Call
5.04
-0.77%
-0.0022
0.28
0.79
59.62%
-26.15% OTM
22.53%
31-Oct-2018
TISC24C1812A
Call
5.95
-0.70%
-0.0039
0.56
0.97
45.93%
-30.01% OTM
28.09%
14-Dec-2018
TKN24C1807A
Call
11.92
-8.20%
-0.0008
0.01
0.07
71.42%
-67.10% OTM
63.30%
31-Jul-2018
TKN24C1811A
Call
4.05
-0.53%
-0.0022
0.42
1.03
64.45%
-22.91% OTM
63.30%
30-Nov-2018
TKN24C1812A
Call
5.54
-1.10%
-0.0021
0.19
0.64
60.75%
-76.97% OTM
63.30%
14-Dec-2018
TMB24C1809A
Call
13.51
-3.00%
-0.0003
0.01
0.11
37.73%
-46.44% OTM
36.31%
28-Sep-2018
TMB24C1901A
Call
6.61
-0.66%
-0.0009
0.14
0.78
38.95%
-36.44% OTM
36.31%
31-Jan-2019
TOP24C1901A
Call
7.17
-0.90%
-0.0018
0.20
0.46
41.04%
-56.77% OTM
40.97%
31-Jan-2019
TPI24C1808A
Call
13.46
-4.24%
-0.0004
0.01
0.11
45.22%
-48.54% OTM
22.96%
31-Aug-2018
TPI24C1902A
Call
6.15
-0.57%
-0.0009
0.16
0.79
39.36%
-38.38% OTM
22.96%
28-Feb-2019
TPIP24C1901A
Call
4.85
-0.44%
-0.0015
0.34
0.93
46.68%
-24.72% OTM
20.02%
31-Jan-2019
TTA24C1809A
Call
11.63
-2.86%
-0.0006
0.02
0.16
43.26%
-52.49% OTM
35.07%
28-Sep-2018
TTA24C1902A
Call
5.84
-0.55%
-0.0011
0.20
0.79
40.91%
-37.96% OTM
35.07%
28-Feb-2019
TU24C1808A
Call
15.14
-4.31%
-0.0004
0.01
0.09
40.26%
-42.80% OTM
24.27%
31-Aug-2018
TU24C1901A
Call
6.00
-0.55%
-0.0015
0.28
0.98
40.06%
-29.24% OTM
24.27%
31-Jan-2019
TVO24C1810A
Call
7.39
-1.62%
-0.0008
0.05
0.33
53.61%
-61.54% OTM
30.84%
31-Oct-2018
UNIQ24C1811A
Call
7.46
-0.98%
-0.0010
0.10
0.57
41.76%
-36.33% OTM
38.48%
30-Nov-2018
UV24C1807A
Call
10.60
-6.15%
-0.0012
0.02
0.14
70.93%
-50.73% OTM
28.61%
31-Jul-2018
UV24C1812A
Call
4.00
-0.65%
-0.0018
0.28
0.74
70.48%
-45.56% OTM
28.61%
14-Dec-2018
WHA24C1807A
Call
16.63
-6.25%
-0.0012
0.02
0.17
44.53%
-29.72% OTM
31.96%
31-Jul-2018
WHA24C1811A
Call
6.88
-0.95%
-0.0019
0.20
0.69
44.98%
-37.94% OTM
31.96%
30-Nov-2018
WHAU24C1812A
Call
7.84
-1.02%
-0.0010
0.10
0.64
40.03%
-41.80% OTM
31.62%
14-Dec-2018
WORK24C1810A
Call
8.22
-2.20%
-0.0007
0.03
0.14
54.83%
-87.44% OTM
75.39%
31-Oct-2018
WORK24C1812A
Call
3.86
-0.47%
-0.0021
0.44
0.99
64.35%
-22.00% OTM
75.39%
14-Dec-2018
COM724C1811A
Call
5.75
-0.75%
-0.0017
0.23
0.75
49.50%
-30.68% OTM
31.17%
30-Nov-2018

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Bid Underlying กับ BidDW )