ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2006A
Call
15.19
-2.62%
4
0.09
0.61
38.00%
-3.01% OTM
35.89%
30-Jun-2020
ADVA24C2009A
Call
6.02
-1.07%
2
0.50
1.48
58.00%
-24.43% OTM
35.89%
30-Sep-2020
AMAT24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-31.45% OTM
73.12%
30-Jun-2020
AMAT24C2010A
Call
2.93
-0.44%
4
0.54
1.00
91.00%
-12.88% OTM
73.12%
30-Oct-2020
AOT24C2006A
Call
31.01
-13.11%
8
0.01
0.12
38.00%
-16.04% OTM
62.87%
30-Jun-2020
AOT24C2009A
Call
3.30
-0.67%
2
0.66
0.81
95.00%
-18.92% OTM
62.87%
30-Sep-2020
AWC24C2007A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.90%
-48.31% OTM
82.45%
31-Jul-2020
AWC24C2010A
Call
2.87
-0.59%
6
0.28
0.34
105.00%
-28.04% OTM
82.45%
30-Oct-2020
BBL24C2009A
Call
3.91
-0.33%
3
0.93
1.41
60.00%
6.56% ITM
57.07%
30-Sep-2020
BDMS24C2006A
Call
22.44
-7.41%
13
0.01
0.10
38.00%
-11.31% OTM
49.27%
30-Jun-2020
BEM24C2008A
Call
2.56
-0.13%
9
0.84
1.05
80.00%
45.33% ITM
57.39%
31-Aug-2020
BGRI24C2009A
Call
2.89
-0.49%
2
0.82
1.07
99.00%
-7.78% OTM
72.37%
30-Sep-2020
BH24C2008A
Call
4.76
-1.20%
2
0.40
0.77
80.00%
-22.81% OTM
49.86%
31-Aug-2020
BJC24C2006A
Call
5.63
-2.71%
1
0.45
1.42
105.00%
-6.70% OTM
63.85%
30-Jun-2020
BTS24C2007A
Call
11.96
-1.49%
11
0.06
0.50
38.00%
-7.72% OTM
57.87%
31-Jul-2020
CBG24C2008A
Call
2.66
-0.62%
1
1.91
1.29
125.00%
-4.85% OTM
73.36%
31-Aug-2020
CENT24C2008A
Call
N/A
N/A
N/A
0.38
N/A
110.00%
N/A
74.56%
31-Aug-2020
CKP24C2006A
Call
9.53
-6.51%
2
0.08
0.34
87.00%
-21.78% OTM
59.40%
30-Jun-2020
COM724C2007A
Call
3.70
-1.15%
3
0.33
1.14
110.86%
-9.17% OTM
72.40%
31-Jul-2020
CPAL24C2009A
Call
3.65
-0.34%
3
1.14
1.43
65.00%
6.30% ITM
32.15%
30-Sep-2020
CPF24C2007A
Call
4.43
-0.44%
4
0.52
1.69
65.00%
13.66% ITM
54.84%
31-Jul-2020
CPN24C2007A
Call
5.85
-2.36%
1
0.32
0.81
90.00%
-28.96% OTM
73.20%
31-Jul-2020
CRC24C2008A
Call
2.53
-0.58%
3
0.61
1.04
130.00%
-1.78% OTM
91.39%
31-Aug-2020
DTAC24C2007A
Call
4.20
-0.91%
2
0.47
1.06
88.00%
-0.36% OTM
62.97%
31-Jul-2020
EA24C2008A
Call
3.82
-0.95%
2
0.44
0.98
95.00%
-18.01% OTM
60.54%
31-Aug-2020
EGCO24C2009A
Call
3.62
-0.67%
2
0.70
0.92
85.00%
-17.33% OTM
60.80%
30-Sep-2020
EPG24C2008A
Call
3.98
-0.83%
6
0.19
0.73
85.00%
-12.61% OTM
63.10%
31-Aug-2020
ERW24C2006A
Call
9.18
-4.96%
3
0.08
0.37
76.00%
-16.10% OTM
89.18%
30-Jun-2020
ESSO24C2007A
Call
3.18
-1.09%
2
0.46
1.02
130.00%
-8.63% OTM
86.34%
31-Jul-2020
GFPT24C2007A
Call
6.59
-1.35%
5
0.15
0.80
60.00%
-8.52% OTM
50.76%
31-Jul-2020
GLOB24C2010A
Call
3.20
-0.50%
4
0.55
1.05
85.00%
-16.50% OTM
76.35%
30-Oct-2020
GPSC24C2007A
Call
10.46
-4.39%
5
0.05
0.16
58.00%
-32.96% OTM
73.06%
31-Jul-2020
GULF24C2009A
Call
3.87
-0.71%
4
0.35
0.85
81.00%
-19.79% OTM
282.86%
30-Sep-2020
GUNK24C2006A
Call
6.72
-3.15%
2
0.20
0.95
90.00%
-9.18% OTM
44.01%
30-Jun-2020
HMPR24C2008A
Call
2.80
-0.40%
4
0.68
1.23
100.00%
13.45% ITM
68.46%
31-Aug-2020
INTU24C2008A
Call
4.92
-0.77%
3
0.44
0.96
65.00%
-7.53% OTM
42.68%
31-Aug-2020
IRPC24C2007A
Call
4.01
-0.68%
3
0.49
1.24
85.00%
6.15% ITM
68.08%
31-Jul-2020
IVL24C2008A
Call
2.12
-0.32%
2
1.70
2.73
135.00%
30.99% ITM
81.70%
31-Aug-2020
KBAN24C2009A
Call
3.39
-0.23%
4
2.20
1.59
62.00%
17.34% ITM
66.90%
30-Sep-2020
KCE24C2010A
Call
2.67
-0.58%
6
0.29
0.39
115.00%
-29.65% OTM
93.28%
30-Oct-2020
KTB24C2009A
Call
3.40
-0.57%
5
0.36
1.03
85.00%
-11.59% OTM
57.70%
30-Sep-2020
MINT24C2006A
Call
6.54
-8.74%
4
0.03
0.09
150.00%
-42.56% OTM
82.32%
30-Jun-2020
MTC24C2009A
Call
2.74
-0.57%
2
0.79
0.95
112.00%
-15.24% OTM
89.55%
30-Sep-2020
OSP24C2008A
Call
5.35
-0.96%
3
0.35
1.08
65.00%
-13.91% OTM
65.29%
31-Aug-2020
PLAN24C2006A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-29.19% OTM
92.12%
30-Jun-2020
PLAN24C2009A
Call
3.16
-0.68%
4
0.38
1.01
100.00%
-19.42% OTM
92.12%
30-Sep-2020
PTT24C2008A
Call
3.68
-0.76%
3
0.44
1.03
90.00%
-10.00% OTM
75.11%
31-Aug-2020
PTTE24C2008A
Call
7.97
-1.51%
6
0.11
0.22
50.00%
-19.57% OTM
95.28%
31-Aug-2020
PTTG24C2008A
Call
2.17
-0.46%
2
1.03
1.08
150.00%
9.56% ITM
88.83%
31-Aug-2020
RATC24C2006A
Call
18.30
-4.92%
2
0.09
0.60
38.00%
-7.82% OTM
54.27%
30-Jun-2020
RS24C2008A
Call
6.58
-1.48%
6
0.12
0.65
60.00%
-23.05% OTM
57.74%
31-Aug-2020
S5024C2006A
Call
43.26
-18.64%
5
0.01
0.04
27.00%
-17.07% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024C2006B
Call
35.63
-10.37%
1
0.12
0.41
28.00%
-11.74% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024C2006C
Call
5.32
-1.72%
0
2.46
0.67
95.50%
3.44% ITM
51.40%
29-Jun-2020
S5024C2006D
Call
7.01
-3.32%
0
1.11
0.79
90.00%
-9.25% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024C2006E
Call
11.13
-6.59%
0
0.65
0.73
73.50%
-19.16% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024C2009A
Call
10.91
-1.28%
7
0.11
0.12
32.50%
-17.07% OTM
51.40%
29-Sep-2020
S5024C2009B
Call
6.20
-0.82%
1
2.50
0.79
50.00%
-14.87% OTM
51.40%
29-Sep-2020
S5024C2012A
Call
5.26
-0.53%
8
0.24
0.13
48.50%
-23.65% OTM
51.40%
29-Dec-2020
S5024P2006A
Put
-4.81
-2.98%
0
6.40
0.65
105.00%
-8.16% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2006B
Put
-5.83
-3.60%
0
3.02
0.93
95.00%
-11.93% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2006C
Put
-20.93
-9.79%
10
0.01
0.02
30.00%
-21.85% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2006D
Put
-18.08
-31.77%
3
0.01
0.02
100.00%
-109.26% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2006E
Put
-11.67
-16.32%
6
0.01
0.01
77.50%
-81.62% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2006F
Put
-13.32
-12.94%
1
0.09
0.12
75.00%
-45.85% OTM
51.40%
29-Jun-2020
S5024P2009A
Put
-6.79
-2.36%
1
0.66
0.48
60.20%
-81.62% OTM
51.40%
29-Sep-2020
SAWA24C2009A
Call
2.82
-0.68%
2
0.80
0.96
115.00%
-23.84% OTM
86.06%
30-Sep-2020
SCB24C2008A
Call
3.62
-0.72%
1
1.01
1.02
90.00%
-8.00% OTM
58.20%
31-Aug-2020
SCC24C2006A
Call
18.42
-3.97%
2
0.15
0.75
35.00%
-5.20% OTM
48.75%
30-Jun-2020
STEC24C2006A
Call
5.39
-1.56%
2
0.42
1.36
90.00%
4.65% ITM
61.04%
30-Jun-2020
TASC24C2006A
Call
3.84
-1.49%
1
0.95
1.54
130.00%
7.70% ITM
56.92%
30-Jun-2020
TOP24C2007A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-39.83% OTM
85.95%
31-Jul-2020
TOP24C2008A
Call
3.23
-0.96%
1
0.89
1.41
116.00%
-23.12% OTM
85.95%
31-Aug-2020
TU24C2006A
Call
7.35
-3.54%
2
0.18
0.91
90.00%
-11.80% OTM
52.79%
30-Jun-2020
WHA24C2007A
Call
4.91
-2.08%
1
0.34
1.03
100.00%
-25.21% OTM
75.55%
31-Jul-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )