ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1903A
Call
9.71
-2.20%
6
0.08
0.37
48.00%
-31.96% OTM
23.18%
29-Mar-2019
AAV24C1904A
Call
7.81
-1.34%
4
0.17
0.63
47.00%
-30.40% OTM
23.18%
30-Apr-2019
ADVA24C1904A
Call
15.46
-2.71%
9
0.04
0.18
33.00%
-33.97% OTM
19.11%
30-Apr-2019
ADVA24C1905A
Call
9.92
-1.55%
16
0.04
0.12
37.00%
-35.61% OTM
19.11%
31-May-2019
ADVA24C1907A
Call
8.59
-0.83%
5
0.25
0.63
32.00%
-28.89% OTM
19.11%
31-Jul-2019
AMAT24C1904A
Call
6.14
-1.10%
4
0.25
0.68
56.00%
-29.91% OTM
32.47%
30-Apr-2019
AOT24C1901A
Call
27.79
-10.12%
10
0.01
0.11
38.00%
-24.66% OTM
19.55%
31-Jan-2019
AOT24C1904A
Call
10.19
-1.40%
4
0.17
0.68
36.00%
-24.38% OTM
19.55%
30-Apr-2019
AP24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-45.92% OTM
31.00%
31-Jan-2019
AP24C1907A
Call
6.57
-0.89%
16
0.07
0.36
44.00%
-39.80% OTM
31.00%
31-Jul-2019
BA24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-38.16% OTM
22.48%
31-Jan-2019
BANP24C1904A
Call
10.53
-2.08%
12
0.04
0.26
44.00%
-35.17% OTM
23.23%
30-Apr-2019
BANP24C1907A
Call
6.29
-0.70%
8
0.17
0.65
43.00%
-29.74% OTM
23.23%
31-Jul-2019
BBL24C1902A
Call
15.00
-3.44%
7
0.04
0.29
35.00%
-24.04% OTM
15.22%
28-Feb-2019
BBL24C1907A
Call
7.91
-0.69%
7
0.22
0.84
32.00%
-24.01% OTM
15.22%
31-Jul-2019
BCH24C1904A
Call
8.56
-1.35%
6
0.13
0.60
42.00%
-27.02% OTM
28.49%
30-Apr-2019
BCP24C1904A
Call
10.46
-1.86%
18
0.03
0.24
38.00%
-32.30% OTM
17.84%
30-Apr-2019
BCP24C1907A
Call
6.54
-0.58%
11
0.16
0.81
37.00%
-22.74% OTM
17.84%
31-Jul-2019
BCPG24C1903A
Call
10.68
-3.02%
11
0.03
0.19
53.00%
-39.70% OTM
34.04%
29-Mar-2019
BDMS24C1905A
Call
5.66
-0.70%
10
0.15
0.79
51.00%
-22.32% OTM
19.99%
31-May-2019
BDMS24C1909A
Call
4.46
-0.31%
4
0.73
3.04
43.00%
-18.31% OTM
19.99%
30-Sep-2019
BEAU24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
85.00%
-59.06% OTM
69.02%
31-Jan-2019
BEAU24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
69.00%
-65.78% OTM
69.02%
28-Feb-2019
BEAU24C1903A
Call
5.04
-1.87%
4
0.13
0.42
90.00%
-45.79% OTM
69.02%
29-Mar-2019
BEAU24C1904A
Call
4.57
-1.08%
12
0.08
0.23
75.00%
-37.50% OTM
69.02%
30-Apr-2019
BEM24C1902A
Call
10.00
-1.56%
3
0.22
1.19
40.00%
-14.16% OTM
21.17%
28-Feb-2019
BGRI24C1901A
Call
9.75
-2.16%
2
0.28
2.55
47.00%
-9.65% OTM
25.33%
31-Jan-2019
BGRI24C1902A
Call
7.69
-1.85%
5
0.10
0.72
56.00%
-20.65% OTM
25.33%
28-Feb-2019
BH24C1902A
Call
10.23
-1.88%
2
0.28
0.73
42.00%
-16.65% OTM
17.75%
28-Feb-2019
BJC24C1901A
Call
14.10
-5.60%
6
0.03
0.19
46.00%
-25.75% OTM
28.25%
31-Jan-2019
BLA24C1903A
Call
12.45
-2.89%
17
0.02
0.22
43.00%
-33.59% OTM
29.60%
29-Mar-2019
BPP24C1902A
Call
17.58
-5.09%
20
0.01
0.08
46.00%
-28.60% OTM
19.78%
28-Feb-2019
BPP24C1904A
Call
8.69
-1.41%
5
0.14
0.53
42.00%
-27.61% OTM
19.78%
30-Apr-2019
BTS24C1901A
Call
13.93
-5.18%
19
0.01
0.07
34.00%
-25.74% OTM
13.22%
31-Jan-2019
CBG24C1901A
Call
15.29
-9.53%
10
0.01
0.09
68.00%
-38.47% OTM
48.52%
31-Jan-2019
CBG24C1903A
Call
7.06
-2.45%
10
0.04
0.17
66.00%
-45.81% OTM
48.52%
29-Mar-2019
CBG24C1904A
Call
5.55
-1.26%
5
0.17
0.58
66.00%
-37.74% OTM
48.52%
30-Apr-2019
CENT24C1901A
Call
15.20
-7.31%
14
0.01
0.09
53.00%
-31.03% OTM
25.93%
31-Jan-2019
CENT24C1902A
Call
9.37
-2.40%
4
0.10
0.58
53.00%
-24.28% OTM
25.93%
28-Feb-2019
CHG24C1904A
Call
9.73
-1.99%
17
0.03
0.28
48.00%
-35.91% OTM
35.88%
30-Apr-2019
CHG24C1911A
Call
2.65
-0.07%
20
0.70
1.79
45.00%
27.78% ITM
35.88%
29-Nov-2019
CK24C1901A
Call
11.55
-4.25%
24
0.01
0.05
43.00%
-23.02% OTM
22.21%
31-Jan-2019
CK24C1904A
Call
6.27
-0.74%
10
0.13
0.33
45.00%
-14.77% OTM
22.21%
30-Apr-2019
CKP24C1906A
Call
5.15
-0.58%
10
0.17
0.86
49.00%
-22.75% OTM
36.29%
28-Jun-2019
CPAL24C1901A
Call
19.74
-7.05%
14
0.01
0.07
36.00%
-22.96% OTM
22.30%
31-Jan-2019
CPAL24C1903A
Call
9.90
-1.62%
4
0.16
0.57
40.00%
-20.21% OTM
22.30%
29-Mar-2019
CPAL24C1904A
Call
6.21
-0.52%
4
0.54
1.20
40.00%
-4.85% OTM
22.30%
30-Apr-2019
CPF24C1901A
Call
16.20
-5.50%
6
0.03
0.20
40.00%
-21.89% OTM
22.33%
31-Jan-2019
CPF24C1902A
Call
19.55
-5.02%
20
0.01
0.08
40.00%
-26.36% OTM
22.33%
28-Feb-2019
CPF24C1903A
Call
8.40
-1.06%
11
0.09
0.30
40.00%
-12.88% OTM
22.33%
29-Mar-2019
CPF24C1904A
Call
6.07
-0.50%
5
0.44
1.07
40.00%
-5.46% OTM
22.33%
30-Apr-2019
CPN24C1901A
Call
27.12
-10.24%
10
0.01
0.09
40.00%
-25.19% OTM
22.15%
31-Jan-2019
CPN24C1904A
Call
7.36
-0.75%
4
0.35
0.84
38.00%
-13.65% OTM
22.15%
30-Apr-2019
DELT24C1901A
Call
9.25
-1.93%
2
0.31
1.03
50.00%
-6.52% OTM
8.57%
31-Jan-2019
DTAC24C1901A
Call
9.33
-3.66%
2
0.11
0.57
66.00%
-23.56% OTM
38.92%
31-Jan-2019
EA24C1901A
Call
9.21
-4.84%
3
0.08
0.40
75.00%
-31.52% OTM
39.13%
31-Jan-2019
EGCO24C1901A
Call
16.38
-4.60%
3
0.08
0.52
40.00%
-19.13% OTM
16.53%
31-Jan-2019
EPG24C1902A
Call
7.52
-2.73%
7
0.05
0.26
65.00%
-35.27% OTM
30.60%
28-Feb-2019
ERW24C1904A
Call
5.25
-1.15%
8
0.11
0.46
68.00%
-35.29% OTM
36.83%
30-Apr-2019
ESSO24C1902A
Call
12.93
-5.66%
18
0.01
0.12
65.00%
-43.65% OTM
35.77%
28-Feb-2019
GGC24C1901A
Call
9.24
-4.43%
11
0.02
0.09
61.00%
-29.31% OTM
29.89%
31-Jan-2019
GLOB24C1903A
Call
6.99
-1.33%
4
0.21
0.71
53.00%
-23.26% OTM
27.58%
29-Mar-2019
GLOB24C1906A
Call
4.80
-0.51%
4
0.46
1.07
51.00%
-20.34% OTM
27.58%
28-Jun-2019
GPSC24C1904A
Call
6.39
-0.95%
5
0.22
0.59
51.00%
-25.02% OTM
32.71%
30-Apr-2019
GPSC24C1904B
Call
5.24
-0.57%
3
0.50
1.10
51.00%
-13.45% OTM
32.71%
30-Apr-2019
GUNK24C1903A
Call
7.00
-1.02%
7
0.15
0.71
47.00%
-15.99% OTM
28.11%
29-Mar-2019
HANA24C1903A
Call
8.48
-2.16%
12
0.04
0.25
50.00%
-34.08% OTM
38.11%
29-Mar-2019
HMPR24C1901A
Call
12.81
-3.19%
4
0.08
0.67
43.00%
-14.48% OTM
22.38%
31-Jan-2019
INTU24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
35.00%
-33.23% OTM
15.01%
31-Jan-2019
INTU24C1909A
Call
7.39
-0.64%
10
0.15
0.59
34.00%
-31.73% OTM
15.01%
30-Sep-2019
IRPC24C1904A
Call
7.55
-0.85%
10
0.12
0.79
40.00%
-15.68% OTM
23.42%
30-Apr-2019
ITD24C1902A
Call
9.97
-3.45%
14
0.02
0.16
54.00%
-34.15% OTM
26.25%
28-Feb-2019
IVL24C1901A
Call
15.17
-5.04%
5
0.04
0.28
47.00%
-19.05% OTM
30.05%
31-Jan-2019
IVL24C1906A
Call
5.67
-0.63%
4
0.37
0.98
46.00%
-22.76% OTM
30.05%
28-Jun-2019
KBAN24C1902A
Call
12.92
-3.35%
5
0.06
0.21
42.00%
-26.74% OTM
20.14%
28-Feb-2019
KBAN24C1903A
Call
13.75
-3.16%
16
0.02
0.07
39.00%
-33.25% OTM
20.14%
29-Mar-2019
KBAN24C1908A
Call
6.18
-0.58%
4
0.48
0.79
39.00%
-28.75% OTM
20.14%
30-Aug-2019
KCE24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
57.00%
-47.25% OTM
49.71%
31-Jan-2019
KCE24C1904A
Call
6.40
-1.25%
13
0.06
0.34
53.00%
-34.19% OTM
49.71%
30-Apr-2019
KKP24C1906A
Call
7.65
-0.85%
5
0.25
0.71
38.00%
-25.43% OTM
16.38%
28-Jun-2019
KTB24C1904A
Call
9.36
-1.18%
5
0.18
0.84
36.00%
-21.27% OTM
16.76%
30-Apr-2019
LH24C1903A
Call
8.88
-2.00%
50
0.01
0.05
35.00%
-32.24% OTM
19.81%
29-Mar-2019
LPN24C1908A
Call
6.64
-0.91%
18
0.06
0.28
45.00%
-43.84% OTM
29.99%
30-Aug-2019
MAJO24C1902A
Call
11.06
-2.90%
7
0.05
0.25
46.00%
-23.71% OTM
16.29%
28-Feb-2019
MEGA24C1903A
Call
10.12
-2.39%
14
0.03
0.25
50.00%
-31.57% OTM
39.04%
29-Mar-2019
MINT24C1901A
Call
13.48
-4.07%
6
0.04
0.38
43.00%
-19.87% OTM
23.34%
31-Jan-2019
MINT24C1902A
Call
13.18
-4.05%
12
0.02
0.19
46.00%
-32.55% OTM
23.34%
28-Feb-2019
MTC24C1903A
Call
6.07
-1.01%
4
0.25
0.79
55.00%
-19.36% OTM
37.71%
29-Mar-2019
MTC24C1912A
Call
2.65
-0.07%
20
0.70
0.96
45.00%
22.05% ITM
37.71%
13-Dec-2019
ORI24C1903A
Call
6.49
-2.38%
42
0.01
0.05
60.00%
-49.34% OTM
85.34%
29-Mar-2019
ORI24C1905A
Call
4.89
-0.90%
7
0.17
0.58
65.00%
-36.65% OTM
85.34%
31-May-2019
PTG24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-45.65% OTM
54.21%
31-Jan-2019
PTG24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-58.96% OTM
54.21%
28-Feb-2019
PTG24C1904A
Call
4.91
-0.75%
10
0.14
0.37
60.00%
-24.57% OTM
54.21%
30-Apr-2019
PTG24C1905A
Call
3.41
-0.27%
5
0.77
1.42
60.00%
-2.53% OTM
54.21%
31-May-2019
PTT24C1904A
Call
8.64
-1.64%
6
0.10
0.46
44.00%
-32.72% OTM
26.19%
30-Apr-2019
PTTE24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-37.88% OTM
34.79%
31-Jan-2019
PTTE24C1904A
Call
6.81
-1.11%
5
0.17
0.49
49.00%
-26.22% OTM
34.79%
30-Apr-2019
PTTG24C1901A
Call
13.91
-7.32%
14
0.01
0.05
50.00%
-32.50% OTM
24.00%
31-Jan-2019
PTTG24C1904A
Call
8.52
-1.62%
4
0.16
0.48
47.00%
-31.88% OTM
24.00%
30-Apr-2019
QH24C1904A
Call
8.94
-1.53%
8
0.08
0.52
44.00%
-28.46% OTM
22.78%
30-Apr-2019
RATC24C1902A
Call
11.94
-2.50%
7
0.06
0.37
40.00%
-19.55% OTM
12.27%
28-Feb-2019
ROBI24C1901A
Call
16.33
-5.58%
4
0.04
0.24
45.00%
-21.47% OTM
27.66%
31-Jan-2019
ROBI24C1903A
Call
7.32
-1.02%
2
0.40
1.08
45.00%
-14.64% OTM
27.66%
29-Mar-2019
RS24C1904A
Call
3.79
-0.81%
4
0.31
0.78
85.00%
-30.86% OTM
45.97%
30-Apr-2019
SAWA24C1902A
Call
5.28
-1.07%
2
0.51
1.42
69.00%
-12.72% OTM
45.05%
28-Feb-2019
SAWA24C1910A
Call
2.28
-0.08%
16
0.83
1.00
58.00%
31.04% ITM
45.05%
31-Oct-2019
SCB24C1901A
Call
15.68
-4.88%
3
0.08
0.46
41.00%
-19.73% OTM
21.72%
31-Jan-2019
SCB24C1902A
Call
12.12
-2.53%
4
0.10
0.44
41.00%
-20.08% OTM
21.72%
28-Feb-2019
SCC24C1901A
Call
15.75
-3.36%
4
0.08
0.59
36.00%
-12.80% OTM
17.67%
31-Jan-2019
SCC24C1902A
Call
13.60
-3.08%
8
0.04
0.25
36.00%
-24.14% OTM
17.67%
28-Feb-2019
SCC24C1910A
Call
6.81
-0.52%
6
0.32
1.02
33.00%
-30.49% OTM
17.67%
31-Oct-2019
SGP24C1902A
Call
7.66
-2.73%
5
0.08
0.35
70.00%
-38.05% OTM
31.38%
28-Feb-2019
SIRI24C1903A
Call
9.46
-2.72%
37
0.01
0.07
45.00%
-39.12% OTM
27.68%
29-Mar-2019
SIRI24C1906A
Call
9.45
-1.34%
19
0.04
0.30
38.00%
-34.92% OTM
27.68%
28-Jun-2019
SPAL24C1905A
Call
7.45
-0.92%
9
0.12
0.47
40.00%
-23.71% OTM
22.13%
31-May-2019
SPRC24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-40.94% OTM
25.22%
29-Mar-2019
STA24C1902A
Call
7.33
-1.76%
3
0.17
0.78
58.00%
-18.38% OTM
48.48%
28-Feb-2019
STEC24C1901A
Call
11.67
-2.92%
2
0.15
0.78
46.00%
-13.85% OTM
25.27%
31-Jan-2019
TASC24C1903A
Call
7.60
-1.47%
6
0.12
0.60
52.00%
-25.35% OTM
36.93%
29-Mar-2019
TCAP24C1903A
Call
9.20
-1.40%
4
0.16
0.68
40.00%
-20.29% OTM
16.20%
29-Mar-2019
THAI24C1901A
Call
9.07
-4.92%
20
0.01
0.07
57.00%
-33.86% OTM
38.14%
31-Jan-2019
THAN24C1903A
Call
5.45
-1.26%
5
0.16
0.59
68.00%
-27.27% OTM
33.66%
29-Mar-2019
TISC24C1904A
Call
7.52
-1.16%
3
0.27
0.63
45.00%
-26.01% OTM
15.08%
30-Apr-2019
TKN24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
66.00%
-59.22% OTM
54.27%
29-Mar-2019
TKN24C1904A
Call
7.22
-2.07%
16
0.03
0.12
66.00%
-49.71% OTM
54.27%
30-Apr-2019
TMB24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-28.88% OTM
21.76%
31-Jan-2019
TMB24C1902A
Call
9.95
-2.02%
7
0.07
0.61
44.00%
-18.21% OTM
21.76%
28-Feb-2019
TOA24C1904A
Call
6.08
-0.68%
7
0.20
0.91
45.00%
-12.08% OTM
26.83%
30-Apr-2019
TOP24C1901A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-44.37% OTM
29.89%
31-Jan-2019
TOP24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-39.66% OTM
29.89%
28-Feb-2019
TOP24C1903A
Call
7.64
-2.52%
40
0.01
0.03
43.00%
-45.16% OTM
29.89%
29-Mar-2019
TOP24C1905A
Call
5.78
-0.79%
5
0.27
0.59
51.00%
-24.76% OTM
29.89%
31-May-2019
TPI24C1902A
Call
13.23
-3.73%
27
0.01
0.11
39.00%
-29.91% OTM
22.73%
28-Feb-2019
TPIP24C1901A
Call
10.88
-2.48%
3
0.14
1.52
47.00%
-10.14% OTM
19.20%
31-Jan-2019
TTA24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-44.28% OTM
27.95%
28-Feb-2019
TU24C1901A
Call
15.90
-6.00%
17
0.01
0.10
40.00%
-24.07% OTM
22.93%
31-Jan-2019
TU24C1904A
Call
7.28
-0.96%
5
0.22
0.97
43.00%
-19.43% OTM
22.93%
30-Apr-2019
TVO24C1903A
Call
8.19
-1.78%
9
0.06
0.46
52.00%
-27.34% OTM
17.63%
29-Mar-2019
UV24C1903A
Call
4.83
-0.83%
5
0.25
0.91
67.00%
-13.18% OTM
27.59%
29-Mar-2019
WHA24C1902A
Call
8.40
-1.30%
3
0.23
0.92
44.00%
-10.09% OTM
24.43%
28-Feb-2019
WHAU24C1902A
Call
8.90
-2.31%
7
0.06
0.48
52.00%
-23.47% OTM
24.15%
28-Feb-2019
WORK24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
61.00%
-52.17% OTM
45.02%
29-Mar-2019
WORK24C1907A
Call
4.00
-0.52%
13
0.15
0.60
63.00%
-30.92% OTM
45.02%
31-Jul-2019
COM724C1904A
Call
6.75
-1.02%
6
0.16
0.59
49.78%
-22.60% OTM
29.68%
30-Apr-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )