ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1903A
Call
16.37
-8.77%
11
0.01
0.07
48.00%
-28.01% OTM
24.25%
29-Mar-2019
AAV24C1904A
Call
10.55
-2.95%
4
0.08
0.38
47.00%
-26.36% OTM
24.25%
30-Apr-2019
AAV24C1907A
Call
5.00
-0.46%
4
0.49
1.10
47.00%
-10.45% OTM
24.25%
31-Jul-2019
ADVA24C1904A
Call
19.34
-5.69%
18
0.01
0.05
33.00%
-28.96% OTM
22.20%
30-Apr-2019
ADVA24C1905A
Call
12.08
-2.71%
18
0.02
0.07
37.00%
-30.73% OTM
22.20%
31-May-2019
ADVA24C1906A
Call
7.20
-0.53%
3
0.67
1.36
34.00%
-3.89% OTM
22.20%
28-Jun-2019
ADVA24C1907A
Call
10.02
-1.15%
4
0.22
0.62
32.00%
-23.50% OTM
22.20%
31-Jul-2019
ADVA24P1908A
Put
-6.26
-0.72%
3
0.54
0.95
38.00%
-31.93% OTM
22.20%
30-Aug-2019
AMAT24C1904A
Call
9.02
-3.02%
5
0.07
0.28
56.00%
-30.86% OTM
29.81%
30-Apr-2019
AMAT24C1907A
Call
4.85
-0.53%
4
0.47
1.03
52.00%
-15.58% OTM
29.81%
31-Jul-2019
ANAN24C1907A
Call
4.03
-0.40%
5
0.54
1.18
58.00%
-7.89% OTM
34.87%
31-Jul-2019
AOT24C1904A
Call
12.99
-2.52%
3
0.14
0.66
36.00%
-17.43% OTM
21.50%
30-Apr-2019
AOT24C1906A
Call
6.82
-0.56%
4
0.48
1.19
37.00%
-6.37% OTM
21.50%
28-Jun-2019
AOT24P1903A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-49.86% OTM
21.50%
29-Mar-2019
AOT24P1907A
Put
-5.43
-0.47%
4
0.50
0.98
38.00%
-9.70% OTM
21.50%
31-Jul-2019
AP24C1906A
Call
5.34
-0.38%
6
0.41
1.51
48.00%
4.17% ITM
31.66%
28-Jun-2019
AP24C1907A
Call
7.40
-1.11%
10
0.09
0.46
44.00%
-31.09% OTM
31.66%
31-Jul-2019
BANP24C1904A
Call
N/A
-3.01%
33
0.01
0.05
44.00%
-33.58% OTM
28.42%
30-Apr-2019
BANP24C1907A
Call
7.53
-1.11%
9
0.10
0.46
43.00%
-28.02% OTM
28.42%
31-Jul-2019
BANP24C1907B
Call
6.47
-0.79%
6
0.23
0.91
44.00%
-19.78% OTM
28.42%
31-Jul-2019
BANP24P1906A
Put
-5.98
-0.92%
7
0.15
0.55
46.00%
-26.61% OTM
28.42%
28-Jun-2019
BANP24P1908A
Put
-4.18
-0.41%
6
0.41
1.04
45.00%
-17.96% OTM
28.42%
30-Aug-2019
BBL24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
35.00%
-21.81% OTM
16.19%
28-Feb-2019
BBL24C1907A
Call
9.50
-1.05%
6
0.15
0.68
32.00%
-21.78% OTM
16.19%
31-Jul-2019
BBL24P1904A
Put
-10.83
-1.91%
4
0.12
0.62
38.00%
-15.00% OTM
16.19%
30-Apr-2019
BCH24C1904A
Call
9.55
-3.40%
29
0.01
0.06
42.00%
-33.14% OTM
33.79%
30-Apr-2019
BCH24C1908A
Call
5.02
-0.38%
7
0.35
1.05
43.00%
-7.53% OTM
33.79%
30-Aug-2019
BCP24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
38.00%
-29.14% OTM
18.54%
30-Apr-2019
BCP24C1907A
Call
7.73
-0.86%
10
0.12
0.70
37.00%
-19.13% OTM
18.54%
31-Jul-2019
BCPG24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
53.00%
-39.33% OTM
28.74%
29-Mar-2019
BCPG24C1906A
Call
4.73
-0.48%
5
0.40
1.14
53.00%
-3.48% OTM
28.74%
28-Jun-2019
BDMS24C1905A
Call
7.89
-1.79%
14
0.04
0.13
51.00%
-28.19% OTM
31.28%
31-May-2019
BDMS24C1907A
Call
4.31
-0.34%
4
0.69
1.23
50.00%
-0.66% OTM
31.28%
31-Jul-2019
BDMS24C1909A
Call
5.67
-0.57%
5
0.33
0.78
43.00%
-24.48% OTM
31.28%
30-Sep-2019
BDMS24P1908A
Put
-3.41
-0.36%
4
0.66
0.93
51.00%
-12.75% OTM
31.28%
30-Aug-2019
BEAU24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
69.00%
-65.78% OTM
60.69%
28-Feb-2019
BEAU24C1903A
Call
7.54
-7.68%
13
0.01
0.05
90.00%
-45.79% OTM
60.69%
29-Mar-2019
BEAU24C1904A
Call
7.99
-3.50%
14
0.02
0.10
75.00%
-37.50% OTM
60.69%
30-Apr-2019
BEAU24C1907A
Call
2.47
-0.12%
11
0.72
1.15
70.00%
37.70% ITM
60.69%
31-Jul-2019
BEM24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0.17
N/A
40.00%
-0.05% OTM
25.06%
28-Feb-2019
BEM24C1906A
Call
6.40
-0.67%
9
0.17
1.04
43.00%
-10.22% OTM
25.06%
28-Jun-2019
BEM24P1909A
Put
-4.58
-0.53%
6
0.32
1.40
45.00%
-32.61% OTM
25.06%
30-Sep-2019
BGRI24C1902A
Call
N/A
-19.81%
5
0.01
0.10
56.00%
-11.71% OTM
25.38%
28-Feb-2019
BGRI24C1907A
Call
4.21
-0.43%
7
0.33
1.16
56.00%
-10.23% OTM
25.38%
31-Jul-2019
BH24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-21.19% OTM
26.50%
28-Feb-2019
BH24C1907A
Call
5.76
-0.48%
3
0.66
1.04
41.00%
-8.88% OTM
26.50%
31-Jul-2019
BJC24C1906A
Call
6.38
-0.70%
5
0.26
0.85
44.00%
-12.05% OTM
29.47%
28-Jun-2019
BLA24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-31.19% OTM
28.86%
29-Mar-2019
BLAN24C1907A
Call
6.04
-0.41%
7
0.33
1.22
36.00%
-3.80% OTM
18.66%
31-Jul-2019
BPP24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-29.22% OTM
18.10%
28-Feb-2019
BPP24C1904A
Call
11.83
-3.59%
9
0.03
0.15
42.00%
-28.24% OTM
18.10%
30-Apr-2019
BTS24C1906A
Call
6.73
-0.41%
5
0.45
2.94
33.00%
-0.16% OTM
16.27%
28-Jun-2019
CBG24C1903A
Call
10.44
-6.94%
7
0.02
0.10
66.00%
-31.88% OTM
53.99%
29-Mar-2019
CBG24C1904A
Call
6.77
-1.91%
2
0.24
0.80
66.00%
-21.74% OTM
53.99%
30-Apr-2019
CBG24C1906A
Call
2.85
-0.15%
5
1.26
1.78
65.00%
30.09% ITM
53.99%
28-Jun-2019
CENT24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
53.00%
-18.14% OTM
26.03%
28-Feb-2019
CENT24C1908A
Call
4.68
-0.46%
7
0.33
0.88
50.00%
-16.59% OTM
26.03%
30-Aug-2019
CHG24C1904A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.00%
-37.15% OTM
37.76%
30-Apr-2019
CHG24C1907A
Call
5.19
-0.53%
5
0.35
0.94
48.00%
-8.06% OTM
37.76%
31-Jul-2019
CHG24C1911A
Call
3.07
-0.11%
18
0.53
0.84
45.00%
25.31% ITM
37.76%
29-Nov-2019
CK24C1904A
Call
8.57
-1.50%
7
0.09
0.75
45.00%
-11.76% OTM
21.91%
30-Apr-2019
CKP24C1906A
Call
6.70
-1.09%
10
0.09
0.60
49.00%
-23.52% OTM
30.39%
28-Jun-2019
CKP24C1907A
Call
4.61
-0.36%
4
0.65
2.99
47.00%
-2.05% OTM
30.39%
31-Jul-2019
CPAL24C1903A
Call
15.30
-4.11%
2
0.13
0.64
40.00%
-12.82% OTM
18.49%
29-Mar-2019
CPAL24C1904A
Call
6.66
-0.50%
2
0.81
1.72
40.00%
3.97% ITM
18.49%
30-Apr-2019
CPAL24P1907A
Put
-4.83
-0.46%
4
0.60
0.93
42.00%
-9.50% OTM
18.49%
31-Jul-2019
CPAL24P1909A
Put
-6.34
-0.83%
6
0.20
0.41
39.00%
-48.61% OTM
18.49%
30-Sep-2019
CPF24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-21.53% OTM
17.26%
28-Feb-2019
CPF24C1903A
Call
13.27
-2.85%
6
0.06
0.75
40.00%
-7.16% OTM
17.26%
29-Mar-2019
CPF24C1904A
Call
7.52
-0.72%
3
0.45
3.19
40.00%
0.74% ITM
17.26%
30-Apr-2019
CPF24P1909A
Put
-5.01
-0.48%
6
0.34
1.61
40.00%
-25.60% OTM
17.26%
30-Sep-2019
CPN24C1904A
Call
10.94
-1.75%
3
0.19
0.67
38.00%
-11.36% OTM
21.95%
30-Apr-2019
CPN24P1907A
Put
-5.92
-0.72%
4
0.34
0.65
41.00%
-24.70% OTM
21.95%
31-Jul-2019
DTAC24C1906A
Call
4.06
-0.50%
4
0.57
1.18
64.00%
-7.81% OTM
36.77%
28-Jun-2019
EA24C1905A
Call
3.67
-0.31%
6
0.56
1.07
63.00%
12.08% ITM
35.82%
31-May-2019
EGCO24C1908A
Call
5.12
-0.30%
5
0.63
1.20
38.00%
-1.58% OTM
16.85%
30-Aug-2019
EPG24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-33.90% OTM
30.63%
28-Feb-2019
ERW24C1904A
Call
6.29
-1.87%
4
0.12
0.51
68.00%
-23.86% OTM
36.63%
30-Apr-2019
ESSO24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
65.00%
-42.08% OTM
40.98%
28-Feb-2019
ESSO24C1907A
Call
4.16
-0.57%
7
0.26
1.02
65.00%
-15.84% OTM
40.98%
31-Jul-2019
GFPT24C1907A
Call
4.05
-0.44%
6
0.41
1.16
60.00%
-12.56% OTM
34.06%
31-Jul-2019
GLOB24C1903A
Call
12.56
-7.37%
14
0.01
0.07
53.00%
-28.52% OTM
31.48%
29-Mar-2019
GLOB24C1906A
Call
6.73
-1.17%
5
0.17
0.60
51.00%
-25.79% OTM
31.48%
28-Jun-2019
GPSC24C1904A
Call
8.13
-1.77%
3
0.17
0.55
51.00%
-15.76% OTM
37.58%
30-Apr-2019
GPSC24C1904B
Call
6.52
-0.91%
2
0.48
1.24
51.00%
-2.75% OTM
37.58%
30-Apr-2019
GULF24C1908A
Call
4.73
-0.35%
3
1.00
1.29
44.00%
-8.76% OTM
24.89%
30-Aug-2019
GUNK24C1903A
Call
9.80
-2.03%
3
0.16
0.95
47.00%
-5.52% OTM
29.64%
29-Mar-2019
GUNK24C1909A
Call
4.04
-0.27%
6
0.65
1.59
47.00%
-5.25% OTM
29.64%
30-Sep-2019
HANA24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-30.15% OTM
38.83%
29-Mar-2019
HANA24C1907A
Call
4.42
-0.47%
6
0.33
1.03
55.00%
-10.94% OTM
38.83%
31-Jul-2019
INTU24C1909A
Call
6.77
-0.52%
5
0.35
1.08
34.00%
-18.19% OTM
25.49%
30-Sep-2019
IRPC24C1904A
Call
10.61
-1.77%
7
0.08
0.71
40.00%
-12.74% OTM
26.83%
30-Apr-2019
ITD24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-34.69% OTM
28.95%
28-Feb-2019
IVL24C1906A
Call
8.01
-1.51%
7
0.10
0.42
46.00%
-31.76% OTM
33.77%
28-Jun-2019
IVL24C1907A
Call
5.64
-0.60%
5
0.32
0.94
46.00%
-16.67% OTM
33.77%
31-Jul-2019
IVL24P1906A
Put
-3.71
-0.39%
4
0.71
1.37
52.00%
0.51% ITM
33.77%
28-Jun-2019
KBAN24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-22.59% OTM
19.95%
28-Feb-2019
KBAN24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-29.46% OTM
19.95%
29-Mar-2019
KBAN24C1907A
Call
6.21
-0.49%
3
0.76
1.21
38.00%
-7.79% OTM
19.95%
31-Jul-2019
KBAN24C1908A
Call
7.19
-0.80%
3
0.39
0.72
39.00%
-24.71% OTM
19.95%
30-Aug-2019
KBAN24P1907A
Put
-6.60
-0.93%
4
0.27
0.46
41.00%
-35.09% OTM
19.95%
31-Jul-2019
KCE24C1904A
Call
7.44
-2.96%
34
0.01
0.07
53.00%
-35.98% OTM
60.48%
30-Apr-2019
KCE24C1906A
Call
4.15
-0.54%
7
0.26
1.01
65.00%
-8.46% OTM
60.48%
28-Jun-2019
KKP24C1906A
Call
9.30
-1.32%
4
0.19
0.63
38.00%
-22.66% OTM
16.25%
28-Jun-2019
KTB24C1904A
Call
16.05
-3.94%
8
0.03
0.25
36.00%
-23.24% OTM
16.26%
30-Apr-2019
KTB24P1907A
Put
-7.65
-1.10%
5
0.20
0.78
38.00%
-38.14% OTM
16.26%
31-Jul-2019
KTC24C1907A
Call
3.62
-0.49%
5
0.39
1.12
71.00%
-17.40% OTM
32.48%
31-Jul-2019
LH24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
35.00%
-27.93% OTM
19.54%
29-Mar-2019
LH24C1906A
Call
7.26
-0.47%
6
0.35
2.42
37.00%
0.58% ITM
19.54%
28-Jun-2019
LPN24C1908A
Call
7.82
-1.27%
16
0.05
0.26
45.00%
-39.81% OTM
34.51%
30-Aug-2019
MAJO24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-11.94% OTM
25.11%
28-Feb-2019
MBK24C1906A
Call
4.70
-0.52%
4
0.48
1.07
55.00%
-6.00% OTM
29.81%
28-Jun-2019
MEGA24C1903A
Call
17.68
-8.35%
12
0.01
0.13
50.00%
-22.98% OTM
34.78%
29-Mar-2019
MINT24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
46.00%
-26.66% OTM
23.00%
28-Feb-2019
MINT24C1908A
Call
4.78
-0.33%
7
0.43
1.36
44.00%
-5.16% OTM
23.00%
30-Aug-2019
MTC24C1903A
Call
10.70
-4.16%
3
0.07
0.39
55.00%
-16.34% OTM
35.71%
29-Mar-2019
MTC24C1912A
Call
2.84
-0.08%
18
0.66
0.97
45.00%
26.64% ITM
35.71%
13-Dec-2019
ORI24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
60.00%
-48.88% OTM
86.59%
29-Mar-2019
ORI24C1905A
Call
6.21
-1.77%
7
0.08
0.35
65.00%
-36.07% OTM
86.59%
31-May-2019
ORI24C1908A
Call
3.64
-0.42%
6
0.42
1.08
65.00%
-17.94% OTM
86.59%
30-Aug-2019
PTG24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-55.42% OTM
50.28%
28-Feb-2019
PTG24C1904A
Call
7.86
-2.05%
8
0.06
0.26
60.00%
-18.04% OTM
50.28%
30-Apr-2019
PTG24C1905A
Call
4.30
-0.45%
4
0.60
1.40
60.00%
5.90% ITM
50.28%
31-May-2019
PTT24C1904A
Call
12.29
-3.95%
8
0.03
0.19
44.00%
-30.22% OTM
25.64%
30-Apr-2019
PTT24C1906A
Call
6.45
-0.68%
5
0.31
1.02
43.00%
-10.68% OTM
25.64%
28-Jun-2019
PTT24P1904A
Put
-12.45
-4.30%
6
0.04
0.25
48.00%
-42.49% OTM
25.64%
30-Apr-2019
PTT24P1907A
Put
-5.35
-0.73%
4
0.33
0.90
45.00%
-27.54% OTM
25.64%
31-Jul-2019
PTTE24C1904A
Call
8.81
-2.05%
3
0.14
0.49
49.00%
-18.41% OTM
34.92%
30-Apr-2019
PTTE24C1906A
Call
5.45
-0.64%
3
0.55
1.19
50.00%
-11.07% OTM
34.92%
28-Jun-2019
PTTE24P1904A
Put
-7.57
-2.46%
2
0.23
0.69
57.00%
-33.74% OTM
34.92%
30-Apr-2019
PTTG24C1904A
Call
14.29
-4.93%
7
0.03
0.15
47.00%
-33.28% OTM
26.99%
30-Apr-2019
PTTG24C1907A
Call
6.32
-0.63%
4
0.43
0.94
41.00%
-16.32% OTM
26.99%
31-Jul-2019
PTTG24P1905A
Put
-5.91
-1.39%
2
0.42
0.86
55.00%
-30.27% OTM
26.99%
31-May-2019
QH24C1904A
Call
11.36
-2.85%
6
0.06
0.45
44.00%
-23.33% OTM
23.76%
30-Apr-2019
RATC24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-10.03% OTM
14.97%
28-Feb-2019
ROBI24C1903A
Call
14.60
-4.84%
2
0.09
0.49
45.00%
-14.32% OTM
25.66%
29-Mar-2019
ROBI24C1907A
Call
5.61
-0.55%
4
0.47
0.98
45.00%
-12.56% OTM
25.66%
31-Jul-2019
RS24C1904A
Call
5.05
-1.72%
3
0.20
0.63
85.00%
-25.20% OTM
39.19%
30-Apr-2019
SAWA24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0.07
N/A
69.00%
-5.16% OTM
39.87%
28-Feb-2019
SAWA24C1910A
Call
2.33
-0.07%
15
0.90
1.04
58.00%
42.40% ITM
39.87%
31-Oct-2019
SCB24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-21.84% OTM
22.19%
28-Feb-2019
SCB24C1905A
Call
7.67
-0.84%
4
0.33
0.94
39.00%
-8.92% OTM
22.19%
31-May-2019
SCB24P1906A
Put
-7.82
-1.40%
3
0.23
0.67
42.00%
-35.97% OTM
22.19%
28-Jun-2019
SCC24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
36.00%
-14.77% OTM
19.40%
28-Feb-2019
SCC24C1910A
Call
6.94
-0.54%
4
0.46
1.35
33.00%
-21.91% OTM
19.40%
31-Oct-2019
SCC24P1909A
Put
-6.30
-0.77%
7
0.19
0.50
38.00%
-46.67% OTM
19.40%
30-Sep-2019
SGP24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
70.00%
-22.91% OTM
34.00%
28-Feb-2019
SGP24C1906A
Call
3.47
-0.25%
7
0.61
1.06
60.00%
13.17% ITM
34.00%
28-Jun-2019
SIRI24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
45.00%
-35.35% OTM
28.68%
29-Mar-2019
SIRI24C1906A
Call
11.56
-2.08%
16
0.03
0.25
38.00%
-30.90% OTM
28.68%
28-Jun-2019
SIRI24C1907A
Call
5.02
-0.27%
10
0.38
1.38
38.00%
3.38% ITM
28.68%
31-Jul-2019
SPAL24C1905A
Call
9.25
-1.59%
8
0.08
0.38
40.00%
-21.31% OTM
26.57%
31-May-2019
SPRC24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
42.00%
-32.71% OTM
30.71%
29-Mar-2019
SPRC24C1909A
Call
3.84
-0.24%
7
0.64
2.36
48.00%
10.10% ITM
30.71%
30-Sep-2019
STA24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
58.00%
-15.87% OTM
42.80%
28-Feb-2019
STEC24C1906A
Call
5.10
-0.37%
5
0.58
1.33
44.00%
2.22% ITM
29.49%
28-Jun-2019
TASC24C1903A
Call
12.49
-5.52%
6
0.03
0.24
52.00%
-23.33% OTM
32.42%
29-Mar-2019
TCAP24C1903A
Call
14.14
-5.65%
9
0.02
0.13
40.00%
-20.67% OTM
20.02%
29-Mar-2019
TCAP24C1907A
Call
7.07
-0.71%
5
0.27
0.90
38.00%
-17.43% OTM
20.02%
31-Jul-2019
THAI24C1906A
Call
4.29
-0.43%
6
0.37
1.18
57.00%
-2.21% OTM
28.97%
28-Jun-2019
THAN24C1903A
Call
11.47
-6.95%
7
0.02
0.16
68.00%
-28.75% OTM
40.67%
29-Mar-2019
THAN24C1907A
Call
4.03
-0.48%
6
0.36
0.99
62.00%
-13.89% OTM
40.67%
31-Jul-2019
TISC24C1904A
Call
10.12
-2.34%
2
0.18
0.53
45.00%
-20.61% OTM
15.51%
30-Apr-2019
TKN24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
66.00%
-53.07% OTM
61.36%
29-Mar-2019
TKN24C1904A
Call
7.46
-3.39%
15
0.02
0.14
66.00%
-42.13% OTM
61.36%
30-Apr-2019
TKN24C1906A
Call
3.27
-0.30%
4
0.90
2.86
69.00%
6.26% ITM
61.36%
28-Jun-2019
TMB24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-19.64% OTM
21.00%
28-Feb-2019
TMB24C1911A
Call
3.19
-0.12%
24
0.36
1.02
44.00%
15.38% ITM
21.00%
29-Nov-2019
TOA24C1904A
Call
7.96
-1.14%
5
0.19
1.04
45.00%
-6.24% OTM
26.18%
30-Apr-2019
TOP24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
44.00%
-34.66% OTM
33.88%
28-Feb-2019
TOP24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
43.00%
-40.62% OTM
33.88%
29-Mar-2019
TOP24C1905A
Call
6.80
-1.13%
3
0.29
0.67
51.00%
-18.53% OTM
33.88%
31-May-2019
TOP24C1907A
Call
4.70
-0.44%
3
0.73
1.17
50.00%
-10.16% OTM
33.88%
31-Jul-2019
TPI24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
39.00%
-25.14% OTM
19.99%
28-Feb-2019
TTA24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.00%
-45.51% OTM
32.64%
28-Feb-2019
TU24C1904A
Call
8.97
-1.46%
3
0.26
1.26
43.00%
-10.66% OTM
25.68%
30-Apr-2019
TVO24C1903A
Call
19.88
-9.57%
10
0.01
0.17
52.00%
-22.61% OTM
18.37%
29-Mar-2019
UV24C1903A
Call
7.60
-2.51%
3
0.14
0.77
67.00%
-9.92% OTM
30.83%
29-Mar-2019
WHA24C1902A
Call
N/A
-21.08%
5
0.01
0.07
44.00%
-9.23% OTM
22.58%
28-Feb-2019
WHA24C1907A
Call
5.29
-0.45%
5
0.42
1.04
44.00%
-8.04% OTM
22.58%
31-Jul-2019
WHA24P1908A
Put
-4.21
-0.56%
4
0.42
0.83
50.00%
-29.75% OTM
22.58%
30-Aug-2019
WHAU24C1902A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
52.00%
-19.73% OTM
24.95%
28-Feb-2019
WORK24C1903A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
61.00%
-54.85% OTM
45.13%
29-Mar-2019
WORK24C1907A
Call
4.88
-0.90%
14
0.08
0.16
63.00%
-34.80% OTM
45.13%
31-Jul-2019
WORK24C1907B
Call
4.15
-0.52%
4
0.52
0.91
62.00%
-16.70% OTM
45.13%
31-Jul-2019
COM724C1904A
Call
12.33
-3.82%
9
0.03
0.22
51.78%
-29.39% OTM
45.21%
30-Apr-2019
COM724C1906A
Call
4.64
-0.46%
3
0.65
1.77
54.71%
-4.86% OTM
45.21%
28-Jun-2019

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )