ค้นหา / เปรียบเทียบ DWDW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (THB/DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
AAV24C1809A
Call
11.07
-8.46%
-0.0008
0.01
0.05
78.79%
-64.21% OTM
27.28%
28-Sep-2018
AAV24C1903A
Call
5.55
-0.67%
-0.0020
0.30
0.77
47.85%
-44.91% OTM
27.28%
29-Mar-2019
ADVA24C1810A
Call
10.68
-1.56%
-0.0055
0.35
0.94
37.21%
-11.79% OTM
20.75%
31-Oct-2018
AMAT24C1811A
Call
6.01
-1.45%
-0.0025
0.17
0.53
65.49%
-40.78% OTM
40.20%
30-Nov-2018
ANAN24C1811A
Call
4.75
-0.36%
-0.0031
0.87
4.10
48.68%
7.07% ITM
39.68%
30-Nov-2018
AOT24C1811A
Call
12.51
-2.48%
-0.0017
0.07
0.33
37.52%
-38.02% OTM
25.78%
30-Nov-2018
AOT24C1901A
Call
7.85
-0.90%
-0.0028
0.31
0.92
38.03%
-28.52% OTM
25.78%
31-Jan-2019
AP24C1901A
Call
6.24
-0.69%
-0.0019
0.28
0.93
43.76%
-23.10% OTM
29.08%
31-Jan-2019
BA24C1810A
Call
12.37
-2.16%
-0.0013
0.06
0.61
36.62%
-18.03% OTM
26.96%
31-Oct-2018
BA24C1901A
Call
9.07
-1.51%
-0.0005
0.03
0.22
40.98%
-55.74% OTM
26.96%
31-Jan-2019
BANP24C1812A
Call
8.56
-1.77%
-0.0018
0.10
0.43
47.98%
-44.70% OTM
25.03%
14-Dec-2018
BBL24C1809A
Call
22.25
-6.44%
-0.0013
0.02
0.22
33.62%
-18.55% OTM
19.66%
28-Sep-2018
BBL24C1812A
Call
7.17
-0.50%
-0.0036
0.71
2.47
34.10%
-1.46% OTM
19.66%
14-Dec-2018
BBL24C1902A
Call
8.16
-0.85%
-0.0021
0.25
0.99
34.99%
-32.00% OTM
19.66%
28-Feb-2019
BCH24C1811A
Call
8.60
-1.27%
-0.0025
0.20
0.93
41.68%
-20.16% OTM
30.23%
30-Nov-2018
BCP24C1811A
Call
10.38
-1.90%
-0.0015
0.08
0.58
40.65%
-32.00% OTM
23.67%
30-Nov-2018
BCPG24C1810A
Call
7.46
-2.21%
-0.0024
0.11
0.46
63.68%
-34.67% OTM
34.31%
31-Oct-2018
BDMS24C1811A
Call
9.05
-1.40%
-0.0035
0.25
2.18
41.07%
-22.50% OTM
36.43%
30-Nov-2018
BDMS24C1812A
Call
9.77
-1.65%
-0.0010
0.06
0.56
40.30%
-33.65% OTM
36.43%
14-Dec-2018
BDMS24C1905A
Call
4.03
-0.35%
-0.0008
0.24
0.93
51.17%
-30.00% OTM
36.43%
31-May-2019
BEAU24C1902A
Call
5.34
-1.42%
-0.0004
0.03
0.09
70.78%
-146.88% OTM
128.74%
28-Feb-2019
BEC24C1809A
Call
8.23
-8.08%
-0.0008
0.01
0.05
105.68%
-90.32% OTM
68.33%
28-Sep-2018
BEC24C1812A
Call
6.57
-1.59%
-0.0011
0.07
0.30
61.06%
-53.29% OTM
68.33%
14-Dec-2018
BEM24C1809A
Call
11.62
-2.44%
-0.0032
0.13
0.93
43.72%
-7.24% OTM
22.00%
28-Sep-2018
BEM24C1902A
Call
6.68
-0.70%
-0.0017
0.25
1.02
40.08%
-29.20% OTM
22.00%
28-Feb-2019
BGRI24C1901A
Call
5.30
-0.53%
-0.0034
0.64
3.29
47.05%
-15.11% OTM
26.12%
31-Jan-2019
BGRI24C1902A
Call
4.62
-0.56%
-0.0014
0.24
1.08
55.65%
-31.07% OTM
26.12%
28-Feb-2019
BH24C1809A
Call
22.65
-9.34%
-0.0009
0.01
0.06
39.11%
-30.22% OTM
27.00%
28-Sep-2018
BH24C1811A
Call
13.71
-3.56%
-0.0004
0.01
0.04
40.25%
-57.78% OTM
27.00%
30-Nov-2018
BH24C1902A
Call
6.33
-0.68%
-0.0033
0.49
0.87
42.00%
-29.55% OTM
27.00%
28-Feb-2019
BIG24C1812A
Call
7.21
-2.01%
-0.0006
0.03
0.12
61.19%
-69.61% OTM
67.56%
14-Dec-2018
BJC24C1901A
Call
6.20
-0.77%
-0.0033
0.43
1.19
46.11%
-28.80% OTM
27.96%
31-Jan-2019
BPP24C1809A
Call
15.86
-6.76%
-0.0020
0.03
0.19
48.86%
-29.44% OTM
27.11%
28-Sep-2018
BPP24C1902A
Call
5.88
-0.69%
-0.0009
0.13
0.31
45.89%
-33.46% OTM
27.11%
28-Feb-2019
BTS24C1901A
Call
9.95
-1.23%
-0.0021
0.17
0.92
33.79%
-35.76% OTM
20.23%
31-Jan-2019
CBG24C1809A
Call
10.25
-9.52%
-0.0010
0.01
0.06
90.23%
-85.71% OTM
64.90%
28-Sep-2018
CBG24C1811A
Call
8.27
-2.45%
-0.0012
0.05
0.24
58.11%
-64.32% OTM
64.90%
30-Nov-2018
CBG24C1901A
Call
4.47
-0.80%
-0.0026
0.33
0.84
68.13%
-48.80% OTM
64.90%
31-Jan-2019
CENT24C1810A
Call
11.96
-4.97%
-0.0005
0.01
0.08
55.21%
-67.46% OTM
29.72%
31-Oct-2018
CENT24C1901A
Call
6.07
-0.99%
-0.0014
0.14
0.54
52.68%
-47.29% OTM
29.72%
31-Jan-2019
CHG24C1811A
Call
6.51
-1.02%
-0.0018
0.18
0.96
51.62%
-18.32% OTM
37.29%
30-Nov-2018
CK24C1901A
Call
6.49
-0.75%
-0.0008
0.11
0.69
43.36%
-25.83% OTM
26.73%
31-Jan-2019
CKP24C1811A
Call
6.97
-1.05%
-0.0029
0.28
0.96
48.36%
-17.78% OTM
25.90%
30-Nov-2018
CPAL24C1811A
Call
16.16
-3.71%
-0.0004
0.01
0.06
34.53%
-49.60% OTM
26.15%
30-Nov-2018
CPAL24C1901A
Call
8.64
-1.01%
-0.0020
0.20
0.62
36.04%
-30.96% OTM
26.15%
31-Jan-2019
CPAL24C1903A
Call
5.97
-0.54%
-0.0025
0.46
0.99
40.03%
-26.46% OTM
26.15%
29-Mar-2019
CPF24C1809A
Call
14.59
-3.00%
-0.0042
0.14
1.96
37.40%
-8.73% OTM
42.52%
28-Sep-2018
CPF24C1901A
Call
7.00
-0.75%
-0.0030
0.40
2.69
39.86%
-23.50% OTM
42.52%
31-Jan-2019
CPF24C1902A
Call
6.79
-0.73%
-0.0009
0.12
0.78
40.11%
-31.00% OTM
42.52%
28-Feb-2019
CPN24C1901A
Call
7.27
-0.84%
-0.0028
0.34
0.78
40.05%
-27.53% OTM
21.06%
31-Jan-2019
DELT24C1901A
Call
4.61
-0.41%
-0.0034
0.81
1.34
49.99%
-7.94% OTM
27.45%
31-Jan-2019
DTAC24C1809A
Call
12.01
-5.09%
-0.0025
0.05
0.33
57.64%
-26.88% OTM
59.15%
28-Sep-2018
DTAC24C1901A
Call
4.10
-0.58%
-0.0031
0.54
1.22
65.76%
-26.85% OTM
59.15%
31-Jan-2019
EA24C1809A
Call
6.94
-7.08%
-0.0035
0.05
0.23
119.76%
-93.38% OTM
73.58%
28-Sep-2018
EGCO24C1901A
Call
7.92
-1.02%
-0.0023
0.23
0.80
39.76%
-35.00% OTM
22.32%
31-Jan-2019
EPG24C1810A
Call
4.88
-0.52%
-0.0037
0.71
1.93
57.47%
6.33% ITM
47.89%
31-Oct-2018
EPG24C1902A
Call
3.72
-0.44%
-0.0024
0.55
1.14
64.86%
-22.78% OTM
47.89%
28-Feb-2019
ERW24C1904A
Call
3.15
-0.32%
-0.0016
0.49
1.01
67.77%
-25.75% OTM
57.98%
30-Apr-2019
ESSO24C1812A
Call
5.61
-0.92%
-0.0022
0.24
0.85
57.60%
-23.42% OTM
62.46%
14-Dec-2018
ESSO24C1902A
Call
3.69
-0.43%
-0.0022
0.51
1.19
65.17%
-22.22% OTM
62.46%
28-Feb-2019
GFPT24C1812A
Call
4.82
-0.60%
-0.0022
0.36
1.26
57.50%
-8.33% OTM
49.11%
14-Dec-2018
GGC24C1812A
Call
9.55
-2.40%
-0.0005
0.02
0.17
48.95%
-62.79% OTM
46.16%
14-Dec-2018
GGC24C1901A
Call
4.46
-0.60%
-0.0015
0.25
1.01
60.53%
-26.49% OTM
46.16%
31-Jan-2019
GLOB24C1810A
Call
8.35
-1.82%
-0.0031
0.17
0.79
51.86%
-21.33% OTM
32.22%
31-Oct-2018
GPSC24C1812A
Call
6.79
-0.99%
-0.0032
0.32
0.76
47.92%
-21.25% OTM
22.74%
14-Dec-2018
GUNK24C1812A
Call
6.14
-1.02%
-0.0017
0.17
0.72
54.38%
-25.86% OTM
23.31%
14-Dec-2018
HANA24C1810A
Call
9.65
-2.55%
-0.0018
0.07
0.47
51.29%
-31.81% OTM
26.08%
31-Oct-2018
HMPR24C1901A
Call
6.41
-0.71%
-0.0016
0.22
0.98
42.90%
-23.47% OTM
28.00%
31-Jan-2019
INTU24C1901A
Call
8.42
-0.91%
-0.0021
0.23
0.88
35.25%
-26.28% OTM
13.98%
31-Jan-2019
IRPC24C1809A
Call
17.68
-7.43%
-0.0007
0.01
0.13
45.55%
-29.61% OTM
34.37%
28-Sep-2018
IRPC24C1812A
Call
8.26
-1.03%
-0.0013
0.13
0.81
39.34%
-18.18% OTM
34.37%
14-Dec-2018
ITD24C1810A
Call
12.95
-4.73%
-0.0005
0.01
0.10
49.61%
-56.34% OTM
26.18%
31-Oct-2018
ITD24C1902A
Call
5.00
-0.65%
-0.0014
0.22
0.82
54.02%
-37.69% OTM
26.18%
28-Feb-2019
IVL24C1812A
Call
8.61
-1.52%
-0.0023
0.15
0.56
44.57%
-34.58% OTM
39.57%
14-Dec-2018
IVL24C1901A
Call
5.39
-0.55%
-0.0024
0.44
1.04
46.88%
-16.46% OTM
39.57%
31-Jan-2019
KBAN24C1902A
Call
5.59
-0.48%
-0.0043
0.89
2.29
41.94%
-16.82% OTM
30.60%
28-Feb-2019
KBAN24C1903A
Call
6.29
-0.57%
-0.0021
0.36
1.04
38.81%
-28.20% OTM
30.60%
29-Mar-2019
KCE24C1901A
Call
4.53
-0.54%
-0.0024
0.44
1.14
56.81%
-19.70% OTM
43.07%
31-Jan-2019
KKP24C1812A
Call
9.00
-1.19%
-0.0043
0.36
1.08
38.12%
-21.40% OTM
26.94%
14-Dec-2018
KTB24C1811A
Call
10.15
-1.35%
-0.0031
0.23
1.20
35.77%
-18.46% OTM
18.37%
30-Nov-2018
KTC24C1810A
Call
5.34
-4.05%
-0.0036
0.09
0.40
120.18%
-164.00% OTM
841.82%
31-Oct-2018
LH24C1809A
Call
19.37
-5.04%
-0.0010
0.02
0.34
34.80%
-15.25% OTM
35.81%
28-Sep-2018
LPN24C1812A
Call
6.95
-1.08%
-0.0027
0.25
0.87
48.66%
-24.90% OTM
31.58%
14-Dec-2018
MAJO24C1809A
Call
14.18
-7.27%
-0.0007
0.01
0.14
56.74%
-37.42% OTM
29.02%
28-Sep-2018
MAJO24C1902A
Call
5.22
-0.50%
-0.0023
0.47
2.45
45.80%
-19.52% OTM
29.02%
28-Feb-2019
MC24C1812A
Call
5.66
-1.03%
-0.0016
0.16
0.75
59.74%
-29.17% OTM
26.56%
14-Dec-2018
MEGA24C1812A
Call
7.14
-1.61%
-0.0013
0.08
0.39
56.12%
-48.83% OTM
57.85%
14-Dec-2018
MINT24C1812A
Call
10.04
-1.81%
-0.0011
0.06
0.40
40.82%
-37.81% OTM
36.01%
14-Dec-2018
MINT24C1901A
Call
5.74
-0.54%
-0.0019
0.36
1.38
43.33%
-14.40% OTM
36.01%
31-Jan-2019
MINT24C1902A
Call
6.03
-0.72%
-0.0017
0.24
0.96
45.72%
-35.89% OTM
36.01%
28-Feb-2019
MONO24C1812A
Call
7.65
-3.12%
-0.0003
0.01
0.07
70.19%
-134.58% OTM
53.81%
14-Dec-2018
MONO24C1812B
Call
5.71
-1.54%
-0.0011
0.07
0.37
70.46%
-61.68% OTM
53.81%
14-Dec-2018
MTC24C1810A
Call
7.76
-1.53%
-0.0035
0.23
1.11
52.18%
-16.55% OTM
41.23%
31-Oct-2018
MTC24C1812A
Call
4.50
-0.43%
-0.0022
0.50
1.40
54.81%
0.87% ITM
41.23%
14-Dec-2018
ORI24C1810A
Call
6.19
-1.75%
-0.0035
0.20
0.67
70.64%
-28.60% OTM
30.81%
31-Oct-2018
PTG24C1809A
Call
9.35
-8.85%
-0.0009
0.01
0.08
96.14%
-87.03% OTM
48.70%
28-Sep-2018
PTG24C1902A
Call
5.62
-1.06%
-0.0010
0.09
0.43
58.58%
-79.15% OTM
48.70%
28-Feb-2019
PTT24C1809A
Call
22.11
-9.24%
-0.0009
0.01
0.11
39.91%
-30.65% OTM
33.00%
28-Sep-2018
PTT24C1812A
Call
7.27
-1.02%
-0.0031
0.31
1.08
44.99%
-20.63% OTM
33.00%
14-Dec-2018
PTTE24C1811A
Call
8.93
-1.78%
-0.0030
0.17
0.55
46.36%
-34.55% OTM
33.86%
30-Nov-2018
PTTE24C1901A
Call
6.14
-0.87%
-0.0048
0.55
1.22
49.13%
-36.78% OTM
33.86%
31-Jan-2019
PTTG24C1812A
Call
9.56
-1.89%
-0.0028
0.15
0.43
43.89%
-43.19% OTM
34.77%
14-Dec-2018
PTTG24C1901A
Call
5.84
-0.79%
-0.0045
0.57
1.01
50.06%
-33.21% OTM
34.77%
31-Jan-2019
QH24C1812A
Call
8.74
-1.19%
-0.0025
0.21
1.04
39.33%
-22.16% OTM
45.08%
14-Dec-2018
RATC24C1902A
Call
6.03
-0.53%
-0.0017
0.33
0.96
39.94%
-18.85% OTM
8.51%
28-Feb-2019
ROBI24C1901A
Call
6.91
-0.95%
-0.0020
0.21
0.58
44.92%
-37.32% OTM
29.80%
31-Jan-2019
ROBI24C1903A
Call
5.20
-0.49%
-0.0026
0.54
1.13
45.12%
-26.33% OTM
29.80%
29-Mar-2019
RS24C1811A
Call
3.50
-0.99%
-0.0041
0.41
0.85
103.91%
-39.47% OTM
72.75%
30-Nov-2018
SAWA24C1812A
Call
5.82
-1.61%
-0.0042
0.26
0.93
70.26%
-64.66% OTM
76.20%
14-Dec-2018
SAWA24C1902A
Call
3.64
-0.48%
-0.0029
0.60
1.34
69.08%
-29.69% OTM
76.20%
28-Feb-2019
SCB24C1901A
Call
6.35
-0.62%
-0.0054
0.87
1.90
41.01%
-17.87% OTM
29.47%
31-Jan-2019
SCB24C1902A
Call
5.84
-0.52%
-0.0028
0.54
1.08
40.92%
-18.38% OTM
29.47%
28-Feb-2019
SCC24C1812A
Call
13.39
-1.98%
-0.0016
0.08
0.47
31.26%
-30.35% OTM
19.88%
14-Dec-2018
SCC24C1901A
Call
6.16
-0.42%
-0.0023
0.56
1.51
35.85%
-5.41% OTM
19.88%
31-Jan-2019
SCC24C1902A
Call
6.96
-0.61%
-0.0023
0.38
1.16
36.06%
-21.18% OTM
19.88%
28-Feb-2019
SGP24C1811A
Call
6.70
-1.65%
-0.0020
0.12
0.69
61.36%
-44.21% OTM
47.86%
30-Nov-2018
SGP24C1902A
Call
3.21
-0.34%
-0.0033
0.99
2.74
69.96%
-10.98% OTM
47.86%
28-Feb-2019
SIRI24C1809A
Call
15.25
-8.57%
-0.0009
0.01
0.09
56.66%
-43.29% OTM
24.33%
28-Sep-2018
SIRI24C1903A
Call
5.54
-0.57%
-0.0015
0.26
0.88
44.68%
-32.93% OTM
24.33%
29-Mar-2019
SPAL24C1812A
Call
9.36
-1.45%
-0.0020
0.14
0.55
39.83%
-28.70% OTM
28.13%
14-Dec-2018
SPRC24C1903A
Call
4.93
-0.37%
-0.0016
0.43
1.36
42.32%
-13.33% OTM
34.06%
29-Mar-2019
STEC24C1901A
Call
5.52
-0.56%
-0.0029
0.52
1.31
45.81%
-16.35% OTM
38.71%
31-Jan-2019
TASC24C1810A
Call
11.55
-4.81%
-0.0005
0.01
0.08
56.44%
-67.40% OTM
40.63%
31-Oct-2018
TASC24C1903A
Call
4.71
-0.53%
-0.0014
0.27
0.87
52.22%
-35.34% OTM
40.63%
29-Mar-2019
TCAP24C1903A
Call
5.95
-0.53%
-0.0018
0.34
0.95
40.08%
-26.35% OTM
22.11%
29-Mar-2019
THAI24C1901A
Call
5.54
-0.94%
-0.0013
0.14
0.59
57.23%
-49.47% OTM
46.64%
31-Jan-2019
THAN24C1903A
Call
3.46
-0.41%
-0.0018
0.43
0.96
67.80%
-30.84% OTM
24.48%
29-Mar-2019
THCO24C1810A
Call
6.65
-1.40%
-0.0032
0.23
0.79
59.46%
-16.39% OTM
37.03%
31-Oct-2018
TISC24C1812A
Call
8.96
-1.78%
-0.0025
0.14
0.40
45.73%
-42.39% OTM
39.16%
14-Dec-2018
TKN24C1811A
Call
6.24
-1.47%
-0.0018
0.12
0.52
63.21%
-39.86% OTM
55.66%
30-Nov-2018
TKN24C1812A
Call
8.12
-2.79%
-0.0008
0.03
0.17
62.52%
-101.38% OTM
55.66%
14-Dec-2018
TMB24C1809A
Call
11.41
-8.31%
-0.0008
0.01
0.11
75.68%
-60.00% OTM
41.61%
28-Sep-2018
TMB24C1901A
Call
9.08
-1.39%
-0.0006
0.04
0.34
39.48%
-49.07% OTM
41.61%
31-Jan-2019
TMB24C1902A
Call
5.95
-0.65%
-0.0010
0.16
0.88
44.29%
-29.63% OTM
41.61%
28-Feb-2019
TOA24C1812A
Call
6.53
-1.30%
-0.0016
0.12
0.58
56.38%
-37.87% OTM
23.82%
14-Dec-2018
TOP24C1901A
Call
8.06
-1.14%
-0.0026
0.23
0.54
41.00%
-41.28% OTM
42.43%
31-Jan-2019
TOP24C1902A
Call
6.02
-0.66%
-0.0050
0.76
1.33
44.00%
-30.24% OTM
42.43%
28-Feb-2019
TPI24C1902A
Call
7.72
-0.96%
-0.0008
0.08
0.51
39.43%
-42.96% OTM
29.95%
28-Feb-2019
TPIP24C1901A
Call
5.70
-0.63%
-0.0018
0.28
0.87
46.62%
-21.31% OTM
23.68%
31-Jan-2019
TTA24C1809A
Call
12.62
-9.09%
-0.0009
0.01
0.09
70.97%
-60.11% OTM
27.79%
28-Sep-2018
TTA24C1902A
Call
7.50
-0.97%
-0.0009
0.09
0.48
40.76%
-44.86% OTM
27.79%
28-Feb-2019
TU24C1901A
Call
7.06
-0.76%
-0.0018
0.24
0.96
39.72%
-23.84% OTM
39.51%
31-Jan-2019
TVO24C1810A
Call
11.21
-3.76%
-0.0008
0.02
0.18
52.03%
-48.30% OTM
24.88%
31-Oct-2018
TVO24C1903A
Call
4.41
-0.44%
-0.0013
0.30
1.09
52.14%
-25.74% OTM
24.88%
29-Mar-2019
UNIQ24C1811A
Call
11.22
-2.62%
-0.0005
0.02
0.18
43.20%
-47.50% OTM
27.76%
30-Nov-2018
UV24C1812A
Call
5.09
-1.12%
-0.0021
0.19
0.62
69.85%
-40.00% OTM
42.18%
14-Dec-2018
WHA24C1811A
Call
10.87
-2.52%
-0.0010
0.04
0.23
43.94%
-46.79% OTM
32.22%
30-Nov-2018
WHAU24C1812A
Call
11.60
-2.51%
-0.0005
0.02
0.20
40.57%
-51.75% OTM
28.75%
14-Dec-2018
WHAU24C1902A
Call
4.96
-0.57%
-0.0014
0.24
1.05
51.50%
-28.95% OTM
28.75%
28-Feb-2019
WORK24C1810A
Call
9.56
-5.35%
-0.0005
0.01
0.06
72.41%
-104.05% OTM
57.78%
31-Oct-2018
WORK24C1812A
Call
5.36
-1.05%
-0.0020
0.19
0.65
64.10%
-32.81% OTM
57.78%
14-Dec-2018
COM724C1811A
Call
7.25
-1.24%
-0.0022
0.18
0.70
49.65%
-23.66% OTM
34.24%
30-Nov-2018

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Bid Underlying กับ BidDW )