ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
BEM24C2008A
Call
3.91
-0.35%
6
0.48
1.05
80.00%
26.44% ITM
46.49%
31-Aug-2020
BH24C2008A
Call
9.84
-7.42%
3
0.04
0.17
80.00%
-29.38% OTM
39.66%
31-Aug-2020
CBG24C2008A
Call
3.30
-0.80%
1
2.58
1.68
125.00%
21.36% ITM
59.39%
31-Aug-2020
CENT24C2008A
Call
8.21
-8.04%
3
0.04
0.14
110.00%
-36.43% OTM
71.81%
31-Aug-2020
CRC24C2008A
Call
5.55
-4.26%
2
0.10
0.48
130.00%
-23.68% OTM
69.72%
31-Aug-2020
EA24C2008A
Call
6.00
-2.55%
1
0.32
0.97
95.00%
-8.42% OTM
55.96%
31-Aug-2020
EPG24C2008A
Call
8.69
-4.89%
5
0.04
0.14
85.00%
-18.66% OTM
53.23%
31-Aug-2020
HMPR24C2008A
Call
4.27
-1.01%
2
0.46
1.26
100.00%
11.99% ITM
58.16%
31-Aug-2020
INTU24C2008A
Call
9.10
-3.00%
2
0.18
0.70
65.00%
-8.76% OTM
31.90%
31-Aug-2020
IVL24C2008A
Call
5.14
-1.88%
1
0.37
0.76
100.00%
-1.16% OTM
66.93%
31-Aug-2020
OSP24C2008A
Call
10.12
-4.15%
2
0.12
0.71
65.00%
-12.89% OTM
51.73%
31-Aug-2020
PTT24C2008A
Call
7.11
-3.24%
2
0.16
0.70
90.00%
-12.85% OTM
52.70%
31-Aug-2020
PTTE24C2008A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
50.00%
-27.72% OTM
62.90%
31-Aug-2020
PTTG24C2008A
Call
5.04
-1.73%
2
0.33
0.89
100.00%
0.93% ITM
63.29%
31-Aug-2020
RS24C2008A
Call
5.26
-0.43%
3
0.85
2.40
60.00%
17.31% ITM
55.13%
31-Aug-2020
SCB24C2008A
Call
8.75
-7.20%
3
0.05
0.16
90.00%
-31.45% OTM
53.06%
31-Aug-2020
TOP24C2008A
Call
9.14
-8.78%
3
0.04
0.22
100.00%
-36.51% OTM
62.40%
31-Aug-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )