ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C1912A
Call
39.16
-6.73%
1
0.26
0.95
20.00%
-1.98% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912B
Call
76.90
-28.77%
3
0.01
0.07
21.10%
-7.90% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912C
Call
44.59
-12.97%
3
0.03
0.13
21.90%
-5.45% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912D
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
18.80%
-15.21% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C1912E
Call
31.99
-2.97%
1
0.53
1.59
18.50%
0.79% ITM
9.81%
27-Dec-2019
S5024C2003A
Call
21.03
-1.62%
1
0.64
1.26
18.10%
-10.45% OTM
9.81%
30-Mar-2020
S5024P1912A
Put
-50.48
-17.61%
3
0.02
0.09
20.90%
-7.92% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912B
Put
-37.98
-8.56%
1
0.19
0.68
21.90%
-3.73% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912C
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
19.10%
-11.29% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912D
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
17.50%
-14.88% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P1912E
Put
-37.19
-4.58%
1
0.39
1.36
18.50%
-0.79% OTM
9.81%
27-Dec-2019
S5024P2003A
Put
-15.86
-0.91%
1
1.01
1.50
18.10%
-7.65% OTM
9.81%
30-Mar-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )