ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C2012A
Call
11.40
-5.97%
17
0.01
0.01
50.00%
-25.79% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012B
Call
16.78
-4.97%
2
0.13
0.25
39.40%
-11.78% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012C
Call
22.61
-7.21%
1
0.26
0.68
34.40%
-14.21% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012D
Call
19.43
-4.75%
0
0.59
1.35
33.00%
-9.21% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012E
Call
16.99
-3.18%
0
1.18
2.31
32.40%
-5.55% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012F
Call
14.38
-2.20%
0
2.20
1.78
33.70%
-2.59% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012G
Call
12.39
-1.49%
0
3.10
2.15
34.00%
0.55% ITM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012H
Call
10.04
-0.84%
1
4.58
2.54
35.00%
5.07% ITM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2012I
Call
8.64
-0.51%
2
6.20
1.18
35.00%
8.73% ITM
22.82%
29-Dec-2020
S5024C2103A
Call
7.29
-0.42%
1
1.87
1.54
31.00%
0.55% ITM
22.82%
30-Mar-2021
S5024P2012A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
48.70%
-58.53% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024P2012B
Put
-12.83
-7.24%
7
0.02
0.03
51.20%
-35.55% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024P2012C
Put
N/A
N/A
N/A
0
0.01
32.10%
-35.55% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024P2012D
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
31.10%
-41.71% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024P2012E
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
33.20%
-48.46% OTM
22.82%
29-Dec-2020
S5024P2103A
Put
-12.95
-2.25%
7
0.06
0.08
31.00%
-41.71% OTM
22.82%
30-Mar-2021
S5024P2103B
Put
-9.18
-1.87%
1
0.55
0.52
42.00%
-48.46% OTM
22.82%
30-Mar-2021
S5024P2103C
Put
-9.57
-1.57%
1
0.74
0.73
37.50%
-35.55% OTM
22.82%
30-Mar-2021
S5024P2103D
Put
-8.68
-1.27%
1
1.25
1.12
37.50%
-28.12% OTM
22.82%
30-Mar-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )