ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C2009A
Call
N/A
N/A
N/A
0
0.01
34.10%
-26.15% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009B
Call
11.10
-3.55%
1
0.39
0.49
52.80%
-24.19% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009C
Call
15.00
-8.32%
3
0.04
0.07
53.90%
-42.50% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009D
Call
12.74
-4.50%
2
0.09
0.12
54.10%
-30.35% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009E
Call
12.90
-5.62%
1
0.16
0.24
54.30%
-33.59% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009F
Call
10.17
-3.03%
1
0.60
0.70
53.90%
-21.40% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2009G
Call
10.71
-1.97%
1
0.88
1.08
42.80%
-10.76% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024C2012A
Call
7.50
-1.13%
11
0.08
0.06
49.60%
-32.01% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024C2012B
Call
7.79
-0.86%
3
0.41
0.36
38.90%
-19.18% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024P2009A
Put
-11.15
-6.41%
1
0.20
0.27
61.10%
-61.66% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009B
Put
-11.94
-5.43%
0
0.47
0.68
53.00%
-45.22% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009C
Put
-10.80
-4.29%
0
0.50
0.66
52.60%
-36.00% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009D
Put
-12.64
-6.30%
0
0.60
0.91
54.00%
-53.00% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2009E
Put
-9.95
-2.14%
0
1.05
1.25
42.80%
-12.74% OTM
39.30%
29-Sep-2020
S5024P2012A
Put
-6.04
-1.24%
5
0.17
0.13
49.00%
-45.22% OTM
39.30%
29-Dec-2020
S5024P2012B
Put
-4.68
-0.73%
3
0.51
0.28
51.60%
-24.17% OTM
39.30%
29-Dec-2020

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )