fbpx

รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) เพียงแค่มี DW ในพอร์ต

November 25, 2021

พิเศษสุดๆ !! เพียงแค่มี DW ในพอร์ต ก็สามารถร่วมกิจกรรม รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) ได้ทันที !! (DW ค่ายไหนก็ได้ ไม่จำกัดเพียง DW24 เท่านั้น) 🎊🎉

.

กติกาการร่วมกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รับสิทธิ์จองซื้อ IPO หุ้น บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL)
2. ส่งรูปพอร์ตที่ถือ DW มาที่กล่องข้อความ (Inbox) Facebook ของ DW24 โดยให้เห็นชื่อ DW ค่ายไหนก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (หน้า portfolio)
3. ผู้ที่ถือ DW เป็นจำนวนตัวมากที่สุด , 5 อันดับแรก รับสิทธิ์จองซื้อ IPO หุ้น บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) จำนวน 3,000 หุ้น ต่ออันดับ !
4. ส่งรูปพอร์ตเข้าร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ภายในเวลา 15.00 น.
.
เงื่อนไขกิจกรรม
1. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทาง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการยืนยันและการติดต่อกลับผ่านกล่องข้อความ (Inbox) Facebook ของ DW24
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องจัดเตรียมเงินเพื่อจองซื้อ IPO ทั้งจำนวนและระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด มิเช่นนั้นผู้จัดกิจกรรมจะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลท่านนั้นสละสิทธิ์การรับรางวัล
5. ผลตัดสินของผู้จัดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด หากผู้จัดฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมตามที่ผู้จัดฯ กำหนด หรือกระทำการทุจริตใดๆ ทางผู้จัดฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณามิให้บุคคลนั้นมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป และผู้จัดฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.
วิธีการชำระเงิน
1.บัญชี Cash Balance บริษัทฯ จะตัดชำระเงินในบัญชีหุ้นของท่าน ดูวิธีการโอนเงินได้ที่ 👉🏼 https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/default.aspx
2.บัญชี Cash บริษัทฯ จะตัดชำระเงินในบัญชีธนาคารตามที่แจ้งหักบัญชีอัตโนมัติ ATS ไว้กับบริษัทฯ
** ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 และ 29 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 11.00 น.
** ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการจองหุ้น IPO HL ได้ที่ https://bit.ly/3HJ9wBD **