fbpx

46 หุ้นต้องห้ามสำหรับนักการเมือง

April 5, 2023

ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้งการหาเสียงเลือกตั้งยิ่งเข้มข้นขึ้น วันนี้เรามาดูกันว่าการเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทไหนได้และด้วยสาเหตุใด

การถือหุ้นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เกี่ยวกับการถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนไว้ดังนี้

  1. ต้องไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
  2. ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมันลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  3. ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ

สามารถสรุปสั้นได้ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นห้ามถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และบริษัทอื่นๆที่นอกเหนือสามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่าย

บริษัทที่รายงานการรับสัมปทานจากรัฐ

จากรายงานรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่รายงานว่ามีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน มีทั้งหมด 46 บริษัทดังนี้

 ชื่อย่อหลักทรัพย์ชื่อบริษัท
1ADVANCบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2AKPบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
3BAบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
4BAFSบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5BECบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
6BEMบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7BTSบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
8BTSGIFกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
9BTWบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
10BWGบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
11CMANบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
12DMTบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
13DTAC*บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) *ควบรวมกับ TRUE
14EASTWบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
15GRAMMYบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
16HYDROบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
17INTUCHบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
18JASบริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
19JKNบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
20KGENบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)
21KWCบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
22LSTบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23MCOTบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
24MONOบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
25NATIONบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
26NFCบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
27NYTบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
28ONEEบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
29PTTบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
30PTTEPบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
31PTTGCบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
32RSบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
33SCCบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
34SCCCบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
35SJWDบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
36SOLARบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)
37SRบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
38TFIบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
39TGCIบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
40TGEบริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
41THCOMบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
42TPIPLบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
43TTWบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
44UPOICบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
45UVANบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
46WORKบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ที่มา: SET

ข้อมูลข้างต้นนี้เป็นเพียงบริษัทที่จดทะเบียนในตลท. เท่านั้น ไม่นับรวมบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นจึงอาจจะมีอีกหลายบริษัทที่มีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ ถึงแม้ว่าบริษัทที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในตารางข้างต้น (ไม่ได้มีสัมปทานจากรัฐ) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดได้เช่นกัน

หุ้นการเมือง