fbpx

หุ้นแม่ขึ้น SP จะส่งผลอย่างไรต่อ DW

April 7, 2023

Highlights

  • สาเหตุที่หุ้นแม่ขึ้น SP มีอะไรบ้างและสัญญาณก่อนการขึ้นเครื่องหมายเพื่อวางแผนรับมือการลงทุนได้อย่างถูกวิธี
  • เมื่อหุ้นแม่ขึ้นเครื่องหมาย SP แล้ว นักลงทุนสามารถดำเนินการอย่างไรกับ DW ได้บ้าง
  • ถ้า DW หมดอายุระหว่างที่หุ้นอ้างอิงขึ้น SP จะคำนวณเงินสดส่วนต่างสุทธิอย่างไร

นักลงทุนหลายท่านอาจจะเคยเจอเครื่องหมาย SP ต่อท้ายหุ้นมาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดเล็กไปจนถึงหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ใน SET100 เพื่อความได้เปรียบก่อนเทรดนักลงทุนควรเข้าใจถึงข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย SP คืออะไร?

ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของเครื่องหมายนี้กันว่าคืออะไรและสามารถเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง เครื่องหมาย SP เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อ – ขาย หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยแต่ละครั้งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย SP ด้วยกัน 6 ข้อ ได้แก่

  1. มีข้อมูลข่าวสารสำคัญที่อาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน รวมไปถึงมีเหตุน่าสงสัยว่าจะมีผู้ลงทุนบางกลุ่มทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ รวมไปถึงบริษัทร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ และตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทไม่สามารถชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลได้ในทันที
  2. บริษัทฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทปฏิบัติตาม
  3. บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด
  4. หลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานภาพเพื่อให้พ้นข่ายการถูกเพิกถอน
  5. หลักทรัพย์จะครบกำหนดเวลาในการไถ่ถอน หรือการแปลงสภาพ หรือการใช้สิทธิ หรือการขายคืน
  6. มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการซื้อขายหลักทรัพย์

ดังนั้นเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ และสาเหตุหลักของการขึ้นเครื่องหมาย SP มีอยู่ 2 ประเด็นที่พบเจอได้บ่อยคือ การที่มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์ออกมาก่อนที่ทางบริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทไม่นำส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด

หุ้นอ้างอิง DW ถูกแขวน SP จะเป็นอย่างไร

เมื่อหุ้นอ้างอิงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ก็จะส่งผลให้ DW ที่อ้างอิงหุ้นนั้นถูกขึ้น SP ตามไปด้วย ในทางกลับกับ หากหุ้นอ้างอิงถูกปลดเครื่องหมาย SP ลง DW ก็จะถูกปลดเครื่องหมายเช่นกัน

DW หมดอายุ แต่หุ้นอ้างอิงยังถูกแขวน SP

หากหุ้นอ้างอิงถูกปลดเครื่องหมาย SP ก่อนที่ DW จะครบกำหนดอายุ ก็จะไม่เป็นเรื่องที่ทำให้นักลงทุนเป็นกังวลมากนัก แต่หาก DW ครบกำหนดในช่วงเวลาดังกล่าว (หุ้นอ้างอิงยังถูกแขน SP อยู่) จะทำให้เกิดปัญหาจากการกำหนดราคาอ้างอิงเพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิของ DW โดยทางตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบการปฎิบัติต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในการชำระราคาคือ

กรณีที่ 1 หุ้นอ้างอิงกลับมาซื้อขาย (ปลด SP) ภายใน 30 วัน หลังวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ DW ให้ใช้ราคาปิดของหุ้นอ้างอิงในวันทำการแรกมาคำนวณเป็นเงินสดส่วนต่างสุทธิ

กรณีที่ 2 หุ้นอ้างอิงกลับมาซื้อขาย (ปลด SP) ภายหลัง 30 วัน หลังวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ DW ผู้ออก DW จะต้องแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้ผู้ถือ DW ทราบ และคำนวนเงินสดส่วนต่างสุทธิคืนนักลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ หากหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย SP มากกว่า 20 วันทำการ ทางตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งเพิกถอน DW ออกจากหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และทางผู้ออกจะต้องมีการเลี่อนวันใช้สิทธิเข้ามาจากเดิมพร้อมกับแจ้งราคายุติธรรมของหุ้นอ้างอิงให้กับนักลงทุนทราบอีกครั้ง

สรุป การที่หุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย SP นั้นส่งผลกระทบต่อ DW ไม่เพียงแต่ในด้านของการเทรดตามปกติ แต่ยังส่งผลไปถึงการกำหนดราคาอ้างอิงเพื่อไปสู่การใช้สิทธิ DW ในแต่ละกรณีแตกต่างกัน รวมถึงการที่หุ้นอ้างอิงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 20 วันทำการ DW ทุกตัวที่อ้างอิงหุ้นตัวนั้นๆ อาจถูกตลาดหลักทรัพย์ฯสั่งเพิกถอนได้ และผู้ออกจำเป็นต้องแจ้งราคายุติธรรมเพื่อนำไปใช้สิทธิให้กับนักลงทุนทราบ