ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C2112B
Call
N/A
INF%
34
0
0.01
22.00%
-16.26% OTM
13.47%
29-Dec-2021
S5024C2112C
Call
68.38
-22.18%
5
0.02
0.07
22.00%
-12.36% OTM
13.47%
29-Dec-2021
S5024C2203A
Call
18.69
-1.50%
2
0.33
0.61
20.00%
-12.36% OTM
13.47%
30-Mar-2022
S5024C2203B
Call
14.45
-1.10%
1
0.71
1.03
23.00%
-10.28% OTM
13.47%
30-Mar-2022
S5024P2112B
Put
-45.18
-15.46%
1
0.07
0.24
25.00%
-14.21% OTM
13.47%
29-Dec-2021
S5024P2112C
Put
-37.01
-10.55%
1
0.10
0.31
25.00%
-10.85% OTM
13.47%
29-Dec-2021
S5024P2112D
Put
-26.77
-4.89%
0
0.61
1.59
25.00%
-4.69% OTM
13.47%
29-Dec-2021
S5024P2203A
Put
-11.21
-0.97%
1
1.35
1.59
26.00%
-10.85% OTM
13.47%
30-Mar-2022
S5024P2203B
Put
-11.62
-1.15%
1
0.78
0.95
27.00%
-14.21% OTM
13.47%
30-Mar-2022
DW ที่ได้รับความนิยม
New DW
DW ใกล้หมดอายุ
Last Trading Day
Sold Out

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )