ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
S5024C2103A
Call
11.89
-1.86%
0
1.11
1.45
39.90%
-0.12% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024C2103B
Call
39.33
-21.54%
5
0.01
0.04
36.20%
-24.48% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024C2103C
Call
34.90
-20.51%
5
0.01
0.04
36.20%
-26.28% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024C2103D
Call
37.90
-23.81%
4
0.01
0.04
37.00%
-27.99% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024C2106A
Call
10.22
-1.48%
2
0.33
0.37
36.40%
-21.94% OTM
26.69%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
12.54
-2.01%
1
0.67
0.92
34.00%
-26.28% OTM
26.69%
29-Jun-2021
S5024P2103A
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
31.00%
-40.76% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2103B
Put
N/A
N/A
N/A
0
N/A
41.70%
-47.46% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2103C
Put
-16.72
-9.92%
10
0.01
0.02
37.20%
-34.64% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2103D
Put
-28.24
-14.17%
2
0.03
0.09
37.40%
-27.26% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2103E
Put
-26.56
-10.47%
1
0.11
0.29
36.30%
-22.24% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2103F
Put
-19.20
-7.49%
0
0.37
0.76
41.00%
-17.59% OTM
26.69%
30-Mar-2021
S5024P2106A
Put
-10.64
-2.02%
2
0.25
0.29
37.30%
-40.76% OTM
26.69%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
-10.85
-1.82%
0
1.15
1.33
35.00%
-34.64% OTM
26.69%
29-Jun-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )