GULF24C2302A

GULF24C2302A

Volume Bid Price Bid Price Offer Volume Offer
1,212,500 0.04 0.05 1,190,500
Days To Last Trading: Effective Gearing : Sensitivity Time Decay
24 2017-03-02 21.81 0.30 -9.98%
ตารางราคา
* ตารางราคาใช้เปรียบเทียบในการซื้อขายช่วง market open เท่านั้น ไม่รวมช่วง market call

Terms and Data

Name GULF24C2302A
Underlying GULF
Type Call
Strike 63.750
Conversion Ratio 7.00000
Moneyness -15.69% OTM
Implied Volatility 46.00%
Delta 8.52%
Listing Date 06-Oct-2022
Last Trading Date 28-Feb-2023
Expire Date(Maturity Date) 03-Mar-2023

Implied Volatility (ย้อนหลัง)

Name
GULF24C2302A
Underlying
GULF
Type
Call
Strike
63.750
Conversion Ratio
7.00000
Moneyness
-15.69% OTM
Implied Volatility
46.00%
Delta
8.52%
Listing Date
06-Oct-2022
Last Trading Date
28-Feb-2023
Expire Date(Maturity Date)
03-Mar-2023

Disclaimer :
1. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อาจจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจะจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ด้วย ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ราคา DW ในตารางด้านบนเป็นราคาโดยประมาณที่คำนวณจาก fair price โดยใช้สูตร Black Scholes Model และสมมุติฐานตามที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด ซึ่งราคา DW ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาจไม่สอดคล้องกับราคา DW ดังกล่าว ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่อาจนำไปตีความว่าเป็นการให้การแนะนำ หรือเป็นการเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้เสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพย์
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องบอกกล่าว