ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ADVA24C2105A
Call
18.64
-7.69%
3
0.04
0.22
44.00%
-15.36% OTM
18.53%
31-May-2021
AOT24C2105A
Call
13.45
-6.94%
4
0.04
0.22
57.00%
-18.72% OTM
26.66%
31-May-2021
BAM24C2106A
Call
8.80
-3.74%
4
0.07
0.39
60.20%
-24.02% OTM
23.60%
30-Jun-2021
BDMS24C2106A
Call
8.80
-1.88%
3
0.17
0.70
51.20%
-12.43% OTM
23.35%
30-Jun-2021
BGRI24C2105A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-33.73% OTM
29.58%
31-May-2021
BH24C2106A
Call
7.72
-2.06%
2
0.23
0.65
62.00%
-17.83% OTM
33.26%
30-Jun-2021
BTS24C2106A
Call
9.12
-2.17%
5
0.09
0.47
52.00%
-15.30% OTM
24.78%
30-Jun-2021
CKP24C2105A
Call
14.29
-7.39%
3
0.05
0.31
60.00%
-18.32% OTM
37.05%
31-May-2021
CPF24C2105A
Call
13.50
-5.69%
6
0.03
0.36
53.20%
-14.29% OTM
28.51%
31-May-2021
CRC24C2106A
Call
6.38
-1.52%
4
0.16
0.77
66.00%
-11.37% OTM
37.97%
30-Jun-2021
EA24C2105A
Call
6.61
-2.18%
2
0.24
0.67
80.00%
-2.33% OTM
51.47%
31-May-2021
EGCO24C2105A
Call
12.90
-9.27%
5
0.02
0.07
61.00%
-27.64% OTM
24.00%
31-May-2021
KTB24C2106A
Call
7.98
-2.39%
7
0.06
0.43
60.00%
-20.75% OTM
29.29%
30-Jun-2021
OSP24C2106A
Call
9.67
-2.76%
6
0.06
0.42
52.00%
-20.83% OTM
29.03%
30-Jun-2021
PTTG24C2106A
Call
6.53
-1.21%
2
0.37
0.88
60.00%
-6.35% OTM
30.11%
30-Jun-2021
S5024C2106A
Call
17.14
-4.81%
3
0.06
0.11
37.00%
-22.84% OTM
20.56%
29-Jun-2021
S5024C2106B
Call
21.60
-6.97%
2
0.06
0.14
34.50%
-27.13% OTM
20.56%
29-Jun-2021
S5024P2106A
Put
-17.80
-9.44%
5
0.02
0.06
37.00%
-39.17% OTM
20.56%
29-Jun-2021
S5024P2106B
Put
-20.68
-6.90%
1
0.14
0.34
34.70%
-33.12% OTM
20.56%
29-Jun-2021
SCC24C2105A
Call
10.60
-1.47%
1
0.72
3.31
42.00%
2.42% ITM
19.99%
31-May-2021
SCGP24C2105A
Call
4.70
-0.35%
5
0.54
1.16
66.00%
21.45% ITM
32.43%
31-May-2021
TOP24C2105A
Call
5.19
-0.54%
4
0.49
1.07
66.00%
16.33% ITM
32.54%
31-May-2021

DW ใกล้หมดอายุ
DW ที่ได้รับความนิยม

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )