ค้นหา / เปรียบเทียบ DWD.I.Y

Your Search
(ปรับตัวแปรที่คุณต้องการ)
  • Type
  • Gearing
  • TimeDecay(%)
  • TimeDecay(days)
  • BidDw
  • Sensitivity
  • Implied Vol
  • Moneyness
  • Historical Vol
  • Last Day Trade
'
DW
Type
Gearing
Time
Decay
Time
Decay (DAY)
bidDw
Sensitivity
Implied
Volatility *
Moneyness
Historical
Volatility *
Last
Trading Date
ACE24C2203A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
59.00%
-41.45% OTM
20.36%
04-Mar-2022
ACE24C2205A
Call
5.16
-0.80%
4
0.31
0.99
60.00%
-13.44% OTM
20.36%
06-May-2022
ADVA24C2203A
Call
12.13
-2.59%
1
0.50
2.74
42.00%
-9.43% OTM
24.20%
04-Mar-2022
ADVA24C2205A
Call
8.19
-1.30%
3
0.27
1.00
44.00%
-19.64% OTM
24.20%
06-May-2022
AMAT24C2203A
Call
10.04
-3.57%
3
0.11
0.51
58.00%
-24.56% OTM
26.63%
14-Mar-2022
AOT24C2203A
Call
19.54
-9.88%
10
0.01
0.08
50.00%
-31.23% OTM
23.23%
04-Mar-2022
AOT24C2205A
Call
9.34
-1.84%
2
0.29
1.08
45.00%
-27.03% OTM
23.23%
06-May-2022
BAM24C2203A
Call
15.56
-6.05%
4
0.04
0.31
50.00%
-23.08% OTM
25.68%
04-Mar-2022
BANP24C2203A
Call
11.06
-5.63%
6
0.03
0.31
65.00%
-29.61% OTM
35.22%
04-Mar-2022
BANP24C2205A
Call
5.97
-1.30%
6
0.14
0.78
63.00%
-26.71% OTM
35.22%
06-May-2022
BBL24C2205A
Call
8.29
-1.26%
2
0.36
1.15
43.00%
-18.55% OTM
22.18%
06-May-2022
BCH24C2201A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
59.00%
-40.95% OTM
27.09%
21-Jan-2022
BCH24C2203A
Call
14.00
-8.73%
11
0.01
0.08
60.00%
-37.48% OTM
27.09%
04-Mar-2022
BCP24C2206A
Call
4.90
-0.95%
6
0.19
0.88
66.00%
-28.86% OTM
31.35%
02-Jun-2022
BEC24C2203A
Call
8.55
-3.52%
2
0.14
0.87
69.00%
-21.59% OTM
36.36%
04-Mar-2022
BGRI24C2204A
Call
13.80
-4.57%
22
0.01
0.09
45.00%
-35.81% OTM
18.83%
07-Apr-2022
BGRI24C2206A
Call
8.13
-1.37%
6
0.12
0.66
45.00%
-28.29% OTM
18.83%
02-Jun-2022
BJC24C2206A
Call
4.98
-0.69%
6
0.25
1.00
58.00%
-18.42% OTM
22.83%
10-Jun-2022
CBG24C2203A
Call
11.10
-6.22%
8
0.02
0.10
60.00%
-33.64% OTM
20.66%
04-Mar-2022
CBG24C2205A
Call
7.75
-2.07%
3
0.14
0.50
58.00%
-36.71% OTM
20.66%
06-May-2022
CENT24C2203A
Call
8.91
-4.50%
6
0.04
0.26
70.00%
-28.65% OTM
31.01%
04-Mar-2022
CHG24C2203A
Call
16.50
-8.93%
11
0.01
0.10
59.00%
-32.52% OTM
25.58%
04-Mar-2022
CK24C2205A
Call
6.28
-1.12%
3
0.33
0.94
56.00%
-20.36% OTM
22.79%
06-May-2022
COM724C2203A
Call
8.96
-3.55%
1
0.23
0.66
67.00%
-20.72% OTM
26.87%
04-Mar-2022
CPAL24C2203A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
40.00%
-29.18% OTM
16.18%
04-Mar-2022
CPAL24C2205A
Call
11.72
-2.03%
5
0.10
0.50
36.00%
-24.84% OTM
16.18%
06-May-2022
CPN24C2203A
Call
9.74
-5.31%
19
0.01
0.05
50.00%
-33.75% OTM
24.07%
04-Mar-2022
CRC24C2206A
Call
5.70
-0.77%
5
0.24
1.04
51.00%
-19.51% OTM
25.50%
10-Jun-2022
DELT24C2206A
Call
2.83
-0.80%
2
0.51
0.37
120.00%
-43.06% OTM
58.89%
10-Jun-2022
DOHO24C2204A
Call
7.96
-2.23%
2
0.19
0.67
60.00%
-24.37% OTM
21.97%
01-Apr-2022
DTAC24C2203A
Call
6.28
-0.78%
2
0.71
2.40
54.00%
6.29% ITM
34.56%
04-Mar-2022
EA24C2203A
Call
4.78
-0.54%
1
1.68
2.12
65.00%
13.77% ITM
37.09%
04-Mar-2022
EA24C2206A
Call
5.62
-1.02%
2
0.57
0.84
59.00%
-28.03% OTM
37.09%
02-Jun-2022
ESSO24C2205A
Call
5.70
-0.96%
3
0.30
1.10
58.00%
-17.55% OTM
24.35%
06-May-2022
GLOB24C2201A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
59.00%
-31.03% OTM
17.20%
21-Jan-2022
GLOB24C2204A
Call
9.73
-2.54%
4
0.10
0.49
52.00%
-25.93% OTM
17.20%
07-Apr-2022
GPSC24C2204A
Call
7.62
-1.76%
1
0.38
0.88
56.00%
-18.41% OTM
18.90%
01-Apr-2022
GULF24C2203A
Call
8.51
-1.89%
1
0.40
1.70
53.00%
-11.11% OTM
25.93%
14-Mar-2022
GULF24C2205A
Call
7.49
-1.42%
3
0.25
0.94
51.00%
-24.24% OTM
25.93%
06-May-2022
GUNK24C2203A
Call
4.35
-0.59%
1
1.55
5.00
72.00%
10.66% ITM
41.42%
14-Mar-2022
GUNK24C2205A
Call
3.83
-0.61%
3
0.56
1.59
77.00%
-8.16% OTM
41.42%
06-May-2022
HANA24C2203A
Call
10.05
-5.92%
3
0.05
0.17
71.00%
-34.22% OTM
36.77%
04-Mar-2022
HANA24C2205A
Call
5.97
-1.39%
2
0.38
0.77
65.00%
-29.19% OTM
36.77%
06-May-2022
ICHI24C2201A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
71.00%
-39.29% OTM
22.90%
21-Jan-2022
ICHI24C2206A
Call
4.49
-0.71%
5
0.26
1.14
65.00%
-21.54% OTM
22.90%
10-Jun-2022
INTU24C2203A
Call
12.59
-4.22%
2
0.13
0.53
50.00%
-18.73% OTM
28.56%
04-Mar-2022
IRPC24C2204A
Call
9.02
-2.44%
4
0.10
0.46
55.00%
-26.73% OTM
25.27%
07-Apr-2022
IVL24C2202A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
63.00%
-23.72% OTM
26.45%
04-Feb-2022
IVL24C2204A
Call
5.90
-1.03%
2
0.43
1.37
59.00%
-9.76% OTM
26.45%
07-Apr-2022
JMAR24C2203A
Call
5.87
-1.06%
1
0.71
1.84
65.00%
2.26% ITM
38.62%
04-Mar-2022
JMT24C2206A
Call
4.44
-0.65%
3
0.61
1.07
64.00%
-18.45% OTM
32.39%
10-Jun-2022
KBAN24C2202A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
49.00%
-22.71% OTM
28.00%
04-Feb-2022
KBAN24C2205A
Call
7.63
-1.47%
2
0.29
0.79
50.00%
-25.00% OTM
28.00%
06-May-2022
KCE24C2203A
Call
10.90
-6.61%
3
0.05
0.18
74.00%
-34.98% OTM
26.91%
04-Mar-2022
KCE24C2205A
Call
6.32
-1.45%
2
0.34
0.71
62.00%
-29.21% OTM
26.91%
06-May-2022
KTC24C2203A
Call
12.70
-6.73%
3
0.05
0.27
63.00%
-31.32% OTM
25.62%
04-Mar-2022
KTC24C2206A
Call
5.61
-0.95%
3
0.37
0.87
57.00%
-27.36% OTM
25.62%
10-Jun-2022
MAJO24C2203A
Call
9.83
-4.69%
2
0.09
0.45
70.00%
-26.59% OTM
28.54%
04-Mar-2022
MEGA24C2203A
Call
11.03
-5.98%
3
0.05
0.29
68.00%
-31.52% OTM
33.60%
04-Mar-2022
MINT24C2204A
Call
6.39
-1.22%
5
0.18
0.94
58.00%
-18.12% OTM
28.21%
22-Apr-2022
MTC24C2204A
Call
8.11
-2.28%
3
0.17
0.61
59.00%
-27.24% OTM
22.93%
07-Apr-2022
OR24C2204A
Call
10.91
-2.69%
9
0.04
0.44
48.00%
-24.81% OTM
18.86%
07-Apr-2022
ORI24C2203A
Call
12.64
-6.80%
7
0.02
0.23
68.00%
-31.21% OTM
35.90%
04-Mar-2022
PTG24C2206A
Call
5.65
-1.00%
5
0.21
0.81
58.00%
-29.13% OTM
25.42%
10-Jun-2022
PTL24C2206A
Call
4.50
-0.79%
3
0.48
0.90
68.00%
-26.15% OTM
33.61%
10-Jun-2022
PTL24C2207A
Call
3.58
-0.56%
7
0.26
0.39
75.00%
-25.00% OTM
33.61%
08-Jul-2022
PTT24C2204A
Call
12.31
-2.87%
6
0.06
0.48
41.00%
-24.51% OTM
20.73%
07-Apr-2022
PTTE24C2203A
Call
14.80
-6.29%
4
0.04
0.24
50.00%
-25.74% OTM
20.91%
04-Mar-2022
PTTE24C2206A
Call
6.51
-0.89%
3
0.36
0.93
47.00%
-21.32% OTM
20.91%
10-Jun-2022
PTTG24C2204A
Call
10.23
-3.40%
5
0.06
0.27
55.00%
-34.48% OTM
20.11%
07-Apr-2022
PTTG24C2206A
Call
7.37
-1.12%
4
0.23
0.74
45.00%
-26.45% OTM
20.11%
10-Jun-2022
RBF24C2204A
Call
5.85
-1.59%
2
0.26
0.77
72.00%
-23.11% OTM
35.61%
07-Apr-2022
RCL24C2205A
Call
5.08
-1.46%
3
0.20
0.58
80.00%
-36.23% OTM
53.48%
06-May-2022
RS24C2204A
Call
6.89
-1.96%
3
0.18
0.64
65.00%
-26.48% OTM
35.12%
07-Apr-2022
S5024C2203A
Call
22.19
-2.25%
1
0.33
0.75
20.92%
-9.02% OTM
12.90%
30-Mar-2022
S5024C2203B
Call
16.77
-1.59%
1
0.73
1.25
24.12%
-6.86% OTM
12.90%
30-Mar-2022
S5024P2203A
Put
-19.33
-2.80%
1
0.33
0.65
25.10%
-15.07% OTM
12.90%
30-Mar-2022
S5024P2203B
Put
-20.30
-3.37%
2
0.16
0.33
26.19%
-18.56% OTM
12.90%
30-Mar-2022
S5024P2203C
Put
-16.48
-2.13%
1
0.73
1.23
26.00%
-11.78% OTM
12.90%
30-Mar-2022
SAWA24C2203A
Call
13.14
-6.25%
4
0.04
0.21
58.00%
-28.21% OTM
24.38%
04-Mar-2022
SAWA24C2204A
Call
7.53
-1.81%
2
0.26
0.78
56.00%
-27.59% OTM
24.38%
22-Apr-2022
SCB24C2204A
Call
9.75
-2.88%
4
0.08
0.32
52.00%
-30.51% OTM
38.17%
07-Apr-2022
SCB24C2206A
Call
6.15
-1.10%
3
0.35
0.87
55.00%
-28.28% OTM
38.17%
02-Jun-2022
SCC24C2202A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
47.00%
-32.13% OTM
13.91%
04-Feb-2022
SCC24C2205A
Call
9.99
-1.63%
2
0.28
0.74
39.00%
-21.99% OTM
13.91%
06-May-2022
SCGP24C2203A
Call
12.52
-4.87%
3
0.06
0.31
53.00%
-22.54% OTM
22.07%
04-Mar-2022
SCGP24C2206A
Call
6.65
-1.02%
3
0.32
0.87
49.00%
-25.61% OTM
22.07%
10-Jun-2022
SING24C2206A
Call
5.06
-1.11%
3
0.29
0.77
69.00%
-34.59% OTM
34.61%
02-Jun-2022
SPRC24C2204A
Call
6.33
-1.34%
2
0.40
2.34
62.00%
-13.60% OTM
35.26%
01-Apr-2022
STGT24C2202A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
54.00%
-27.36% OTM
37.40%
04-Feb-2022
STGT24C2206A
Call
5.26
-0.95%
6
0.18
0.83
62.00%
-26.92% OTM
37.40%
02-Jun-2022
TASC24C2204A
Call
7.10
-2.01%
3
0.16
0.63
64.00%
-23.95% OTM
14.60%
01-Apr-2022
THAN24C2204A
Call
7.27
-1.77%
3
0.21
0.71
59.00%
-27.39% OTM
24.54%
22-Apr-2022
TIDL24C2206A
Call
6.73
-1.12%
5
0.18
0.85
50.00%
-28.50% OTM
26.11%
10-Jun-2022
TOP24C2204A
Call
8.60
-2.06%
3
0.16
0.66
52.00%
-22.88% OTM
26.36%
07-Apr-2022
TQM24C2205A
Call
5.16
-1.14%
1
0.65
1.76
70.00%
-25.68% OTM
118.10%
06-May-2022
TTA24C2205A
Call
5.00
-1.21%
7
0.12
0.33
76.00%
-28.35% OTM
52.50%
06-May-2022
TU24C2203A
Call
N/A
N/A
N/A
0
N/A
52.00%
-37.60% OTM
22.20%
04-Mar-2022
TU24C2206A
Call
7.20
-1.15%
5
0.19
0.70
47.00%
-27.78% OTM
22.20%
10-Jun-2022
WHA24C2204A
Call
7.65
-2.21%
4
0.12
0.54
60.00%
-28.23% OTM
24.90%
07-Apr-2022
DW ที่ได้รับความนิยม
New DW
DW ใกล้หมดอายุ
Last Trading Day
Sold Out

คำอธิบาย

1. BidDW : ราคา DW (bid)
2. Gearing : อัตราทด คือ ความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับการซื้อหุ้นอ้างอิงปกติ
3. Time Decay : คือ มูลค่าเวลาในหน่วย percent ของ DW ที่จะลดลงใน 1 วัน
4. Sensitivity : เป็นค่าที่บอกว่าถ้าหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1 ช่อง DW บนหุ้นอ้างอิงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
5. *Historical Volatility (30 , 365)
6. *Implied Volatility : ค่าความผันผวนแฝง สะท้อนความถูก-แพงของราคา DW (เทียบจาก Closing Mid-Price Underlying กับ Closing Mid-Price DW )